Akadémia tretieho veku. Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo

Na prednášky o zdraví v rámci siedmeho ročníka Akadémie tretieho veku sa seniori môžu tešiť už od októbra 2015. Do Domu kultúry Ružinov za nimi opäť prídu lekári, ktorí im dajú rady na rôzne témy.

14.10. 2015 o 14:30-16:00 DK Ružinov

Aj stravou sa dá chrániť srdce – MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. – vedúca Poradne zdravia, RÚVZ

4.11. 2015 o 14:30-16:30 DK Ružinov

Chôdza ako základný pohybový stereotyp – doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. – primár oddelenia rehabilitácie Ružinov

16.12. 2015 o 14:30-16:30 DK Ružinov

Psychické aspekty udržiavania zdravia – PhDr. Ladislav Kamenčík – riaditeľ pedagogicko-psychologickej poradne BA 1

Po absolvovaní všetkých prednášok účastníci získajú certifi kát o absolvovaní cyklu.

Organizátori:

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava 2, Zimná 2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8

Cultus Ružinov

Pod záštitou starostu MČ Bratislava-Ružinov Dušana Pekára

Vydanie: September 2015