Ako je to s integračným centrom pre utečencov na Teslovej?

V júli priniesol webový portál trendreality.sk ako prvý informáciu o tom, že na Teslovej ulici na Štrkovci pripravuje súkromný investor Stamina výstavbu integračného centra pre utečencov. Ide o pozemok, kde ešte donedávna fungovalo rehabilitačné zdravotnícke zariadenie. Pozemok aj budova patria práve firme Stamina. Článok o zamýšľanom investičnom zámere sa objavil skôr, ako ho investor predstavil mestskej časti Ružinov, obyvateľom, nepožiadal zatiaľ ani o žiadne povolenie, nemá ani záväzné stanovisko hlavného mesta. V tejto lokalite mestská časť Ružinov pripravuje územný plán zóny, ktorý je nástrojom regulácie výstavby, hoci musí byť v súlade s územným plánom Bratislavy. Ten toto miesto definuje ako občiansku vybavenosť. Návrh územného plánu zóny musí byť prerokovaný s verejnosťou aj vlastníkmi pozemkov. Nápad investora Stamina umiestniť do obytnej zóny Štrkovca zariadenie pre utečencov v internetových diskusiách okamžite vzbudil veľký odpor ľudí. Investora sme sa preto opýtali, ako to celé myslí. Na otázky odpovedal Peter Kysela, výkonný riaditeľ firmy Atrios, ktorá pre majiteľa pozemku vypracovala štúdiu zámeru.

Do akej miery je zo strany investora vážny zámer vybudovať integračné centrum na Teslovej ulici?

Téma imigrantov je v posledných mesiacoch veľmi aktuálna. Investor, ktorý vlastní pozemok s definíciou občianskej vybavenosti v územnom pláne, sa už dlhšiu dobu zaoberá otázkou, ako s pozemkom naloží, keďže pre obchodné centrum či napríklad kancelársku budovu táto lokalita nie je vhodná. Preto prišiel s myšlienkou Integračného centra, ktorá je na prvý pohľad možno trochu bláznivá, ale treba si uvedomiť, že v zahraničí sa takéto integračné centrá budujú práve kvôli tomu, aby využili potenciál ľudí, ktorí prichádzajú do našej krajiny a treba ich začleniť do spoločnosti. Zámer je v štádiu architektonickej štúdie, ktorú naša spoločnosť pre neho spracovala a slúži ako podklad pre overenie reálnosti projektu.

Akú máte predstavu o ziskovosti takéhoto projektu? Myšlienkou je vybudovať objekt a ten napríklad dočasne prenajať štátu?

Investor okrem analýz absolvoval viacero rokovaní s organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Výsledkom týchto rokovaní sú dohody o financovaní výstavby a prevádzkovaní integračného centra. Aj v prípade, že by sa spoluinvestor finančne nepodieľal na projekte výstavby alebo prevádzky, sú rozpracovane aj alternatívne možnosti vo väzbe na štátne organy SR, EÚ a občianske združenia. Významné budú aj príspevky veľkých zamestnávateľov, pre ktorých bude integračné centrum pripravovať zamestnancov.

Keďže ide o obytnú zónu, je jasné, že obyvatelia s takýmto zámerom nebudú súhlasiť. Nie je to nástroj, ako ich presvedčiť, aby tu prijali radšej polyfunkčný objekt s bytmi?

Obyvateľom v prvom rade treba dať viac informácií, ako sú tie, ktorými nás kŕmia média. V zahraničí je bežné, že sa takéto centrá budujú a v zahraničí vedia prečo. Nechať imigrantov na okraji miest len tak, môže viesť k zvýšeným nákladom spoločnosti, prípadne k zvýšenej kriminalite. Naopak, začleniť ich do spoločnosti, naučiť ich jazyk, kultúru, vyškoliť ich v niektorých profesiách, bude viesť k tomu, že títo ľudia budú pre spoločnosť prínosom. Myšlienka spočíva aj v tom, že imigranti pre toto zariadenie by prešli selekciou tak, aby sa tu pracovalo s tými, čo sa chcú začleniť, učiť a chcú pracovať a nemajú kriminálnu minulosť. Investor je možno viac pokrokovejší v myslení ako naša spoločnosť, ale prísunu imigrantov na naše územie s nevyhneme a zatvárať pred tým oči a tváriť sa, že nás sa to netýka, nie je dobrý postoj. V niektorých diskusiách k zverejneným článkom o projekte boli dohady o tom, že je to nástroj, ako tam povoliť byty. Územný plán jasne definuje, čo je možné na pozemku postaviť a toho sa investor musí držať. To čo tam bude postavené, by však mal byť aj spoločenský konsenzus.

Aké iné varianty novej výstavby si tu viete predstaviť? Už pred pár rokmi tu obyvatelia odmietli bytový dom.

Bytový dom v minulosti nebol zrealizovaný z dôvodu zmeny územného plánu, ktorá zmenila funkciu bývania na občiansku vybavenosť. Podľa nás je toto územie v prvom rade vhodné na bývanie, avšak treba sa držať toho, čo povoľuje územný plán. Snažili sme sa s majiteľom pozemku nájsť investora na dom seniorov, ktorý by bol tiež zaujímavým zámerom, avšak kvôli zlej legislatíve v tejto oblasti a zlej ekonomike takéhoto projektu, to pre investorov, ktorých sme oslovili, nebolo zaujímavé.

V súčasnosti v tejto lokalite mestská časť Ružinov pripravuje územný plán zóny, ktorý nastaví pravidlá výstavby. Viete si predstaviť, že by tu naďalej fungovalo zdravotnícke zariadenie možno v inej podobe? Prípadne iný typ občianskej vybavenosti?

Na to, aby v tejto zóne mohlo fungovať zdravotnícke zariadenie, musí byť investor, ktorý by tu postavil nejaké nové. To, ktoré je tam v súčasnosti, je vo veľmi zlom technickom stave. A nájsť takého privátneho investora nie je ľahké vzhľadom na stav, v akom sa zdravotníctvo obecne na Slovensku nachádza. Pozemok je v súkromnom vlastníctve, preto každý zámer musí mať nielen spoločenskú hodnotu, ale aj ekonomickú racionalitu.

Miroslava Plesníková

Vizualizácia: Atrios

Vydanie: September 2015