Ako je to s rekonštrukciami ihrísk a komunikácií?

Mestská časť Bratislava-Ružinov ročne investuje do rekonštrukcií detských ihrísk, ciest či chodníkov stá tisíce eur. Napriek tomu ale viaceré, ktoré sú v horšom stave, zostávajú nedotknuté. Dôvodom sú majetkovoprávne vzťahy.

O tom, ktoré komunikácie a detské ihriská v správe mestskej časti budú v danom roku opravené, rozhoduje ich stav. „Komunikácie vyberajú pracovníci odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia na základe aktuálneho technického stavu komunikácie. Hodnotí sa najmä počet výtlkov, sieťový rozpad komunikácie, poklesnuté časti vozovky či problémy s odtokom vody,“ objasnila Alexandra Szökeová, vedúca referátu územného plánu a regionálneho rozvoja. Po zhodnotení technického stavu odbor odporučí komunikácie na výmenu vozovkovej vrstvy, prípadne na celkovú rekonštrukciu. Výber následne odsúhlasujú členovia komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy, zloženej z miestnych poslancov a občanov, tak aby boli v pláne opráv zahrnuté rôzne lokality v Ružinove. Detské ihriská sa vyberajú podobným spôsobom na základe technického stavu, limitujúcim pre výber ihriska je aj vlastníctvo pozemku, na ktorom sa ihrisko nachádza. Ružinov má do správy zverených celkovo 43 ihrísk na svojom území. K rekonštrukcii ihriska musí byť totiž mestská časť preukázať právny vzťah k pozemku. A tu nastáva „kameň úrazu“. Jednoduché udržiavacie práce, ako je napríklad výmena piesku, oprava či drobné doplnenia prvkov, sa dajú realizovať so súhlasom vlastníka pozemku. K veľkým investičným akciám je ale nutné preukázať právny vzťah k pozemku, teda vlastníctvo, zverenie alebo nájomnú zmluvu. To je napríklad aj prípad Areálu hier Radosť, kde stavba ihriska patrí mestskej časti, ale pozemky patria štátu. „Pod väčšinou ihrísk v mestskej časti Ružinov sú pozemky pod nimi vysporiadané a sú v priamej správe mesta. Okrem toho evidujeme prípady, keď je vlastníkom pozemku pod ihriskom štát alebo súkromný vlastník a návrh riešenia bude predmetom rokovania ohľadne právnej situácie vysporiadania či už spôsobom odkúpenia, zámenou alebo formou zriadenia vecného bremena,“ uviedla Iveta Kešeľáková z kancelárie primátora hl. mesta. Pri opravách výtlkov komunikácií je rozhodujúce či sú stavby – komunikácie zaradené do siete miestnych komunikácií a či sú zverené do správy mestskej časti. Ak je komunikácia v správe mestskej časti, výtlky sa dajú opravovať bez ohľadu na vlastníctvo pozemku pod komunikáciou. Neraz ale mestská časť nemá komunikáciu zverenú do správy a pozemok pod ňou je v súkromných rukách či vo vlastníctve štátu. „Každý prípad je individuálny. Vplyv na vec má aj to, kto je vlastníkom pozemku. Ak je vlastníkom napríklad magistrát hlavného mesta, mestská časť buď žiada o zverenie a následne si sama naplánuje investíciu alebo žiada vlastníka o vykonanie nápravy,“ povedala Alexandra Szökeová. „Pokiaľ ide o určovanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v spojitosti s rekonštrukciami ihrísk či miestnych komunikácií, ide z časového hľadiska o dlhší proces, počas ktorého musia byť dôkladne preverené majetkovo-právne vzťahy k pozemku a následne, pokiaľ pozemok nie je vo vlastníctve hlavného mesta, pristupujeme k rokovaniu ohľadom vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi mestom a vlastníkom pozemku, ktorým môžu byť tretia osoba, fyzická alebo právnická, alebo štát,“ ozrejmila Iveta Kešeľáková. Pokiaľ sú majetko-právne vzťahy vysporiadané o podmienkach zverenia či nezverenia do správy mestskej časti, v súlade so štatútom hl. mesta, rokuje a rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(mš)

Foto: Stanislav Šenc

 

Vydanie: Júl - August 2017