Ako riešiť (ne)poriadok na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch

Máte porozhadzované smeti okolo kontajnerov? Čo robiť, ak je pri kontajneroch vyhodený starý nábytok, záchodové misy alebo monitory?

Kontaktujte správcu (resp. zástupcov spoločenstva), aby zabezpečil dočistenie. Za udržiavanie poriadku na kontajnerovom stojisku je zodpovedný správca – nie OLO, ani mestská časť, ani mesto.

Máte málo smetných nádob?

Správca musí požiadať OLO o ich doplnenie, alebo o častejší interval odvozu. Kontaktujú ho priamo, nie prostredníctvom mesta alebo mestskej časti.

Môžu byť kontajnery umiestnené na ceste?

Nie. Išlo by o porušenie zákona, keďže by to bola prekážka v cestnej premávke v zmysle cestného zákona.

Ako postupovať, ak si chcete vybudovať kontajnerové stanovište alebo vybudovať polopodzemné kontajnery?

1. správca (resp. zástupcovia spoločenstva) vypracujú projektovú dokumentáciu

2. požiada magistrát hlavného mesta o súhlas s umiestnením kontajnerového stanovišťa (v zmysle VZN o nakladaní s odpadmi na území hlavného mesta)

3. hlavné mesto (v súčinnosti s mestskou časťou) vydá (alebo nevydá) súhlas

4. v prípade, že správca získa súhlas hlavného mesta, požiada o nájomnú zmluvu na tento pozemok

5. správca následne podá ohlášku na stavebný úrad so žiadosťou o možnosť vybudovať stanovište (až potom začne s prácami)

NEPORIADOK OKOLO SMETNÝCH KOŠOV?

POTREBUJETE VIAC KONTAJNEROV?

KONTAKTUJTE SPRÁV

 

Vydanie: November 2023