Ako sa to robi: Polopodzemné kontajnery: ako ich získať?

Sú hospodárnejšie, ľahšie sa v ich okolí udržiava poriadok a vyzerajú lepšie. Polopodzemné kontajnery značne zjednodušujú narábanie s odpadom, najmä v lokalitách s vyššou koncentráciou obyvateľov. Ako treba postupovať, ak ich chcete vybudovať aj pri vašom dome?

Podmienkou na to, aby ste o takomto stojisku vôbec mohli uvažovať, je to, že jeden takýto kontajner by mal nahradiť aspoň 5 s objemom 1.100 l. Ak v dome býva 150 – 180 osôb, využíva sa kontajner s objemom 5 m3 , ktorý sa vyváža zvyčajne raz týždenne. V menších domoch, od 90 osôb, sa využívajú kontajnery s objemom 3 m3 .

 

1. krok súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov (v mene vlastníkov žiadosť podáva správca, príp. stavebník)

 

2. krok súhlas majiteľa pozemku (v prípade hl. mesta – žiadosť o zriadenie vecného bremena) – schvaľuje mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

 

3. krok vypracovanie projektu stavby s technickou správou – projektová dokumentácia so situáciou (nákresom umiestnenia) a projekt osadenia

 

4. krok Správca nehnuteľnosti zabezpečí - v rámci vypracovania dokumentácie vhodný pozemok pre polopodzemné kontajnery (PPK), ktoré budú vyhovovať zvozovej technike v rámci dispozičného riešenia sídliska

 

5. krok žiadosť s vypracovanou projektovou dokumentáciou a so súhlasom vlastníka pozemku podáva správca nehnuteľnosti bytového domu resp. stavebník, na Stavebný úrad.

 

Najdôležitejšou časťou procesu je súhlas majiteľa pozemku, bez neho nebude žiadosť akceptovaná. Od momentu jej podania do udelenia súhlasu prejde zvyčajne niekoľko mesiacov. Na vybudovanie kontajnerov na zmesový odpad, plasty, papier a sklo (tj. 4 ks) treba počítať s vlastnými investíciami. Spoločnosť OLO už síce príspevky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov neposkytuje, záujemcovia sa však môžu uchádzať o príspevok v rámci dotácií, ktoré poskytuje mestská časť.

 

Kontajnerové stojisko patrí k bytovému domu a zodpovednosť zaň majú po vybudovaní vlastníci prostredníctvom svojho správcu. Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Marec 2020