Analýza: Koľko škôlok a škôl Ružinov potrebuje?

Školský rok 2023/2024 je v Ružinove z hľadiska počtu detí v materských a základných školách rekordný. Prvýkrát sa podarilo prijať do škôlok všetky ružinovské deti staršie ako tri roky a podarilo sa postaviť dve nové základné školy. Čo však hovoria štatistiky? Bude detí pribúdať? Má pre nich mestská časť dostatok miest? Ponúkame vám prehľad rozvoja kapacít materských a základných škôl.

Mestská časť je zriaďovateľom 13 materských škôl (pri započítaní elokovaných pracovísk je to spolu až 27 materských škôl) a 9 základných škôl. Základné školy v tomto roku navštevuje 5 687 žiakov, čo je v porovnaní so školským rokom 2012/2013 nárast o 59 percent (3 580). Prvákov je 724, čo je za to isté obdobie nárast o 46 percent (497). Počet detí v materských školách dosiahol 2 369 a to je nárast o 14,7 percenta (2 066).

Očakávaný vývoj

Analýza demografického vývoja na území mestskej časti Bratislava-Ružinov ukazuje, že počet obyvateľov mestskej časti by sa mal v najbližších dvoch desaťročiach zvyšovať. Podľa stredného a vysokého scenára demografického vývoja spracovaného Výskumným demografickým centrom by počet obyvateľov Bratislavy mal rásť prinajmenšom do roku 2035. V prípade nízkeho scenára by sa zvyšovanie počtu obyvateľov malo zastaviť okolo roku 2025.

Špecifikom mestskej časti Ružinov, v porovnaní s hlavným mestom ako celkom, je jej vysoká atraktívnosť, čo spôsobuje vyšší záujem o bývanie a presťahovanie sa do našej mestskej časti. To sa odzrkadľuje v masívnom záujme investorov o výstavbu v lokalite mestskej časti Ružinov a jej najbližšom okolí. Len pár najväčších investičných projektov ako Klingerka, Zwirn, Ovocné sady, Bývanie Trnávka, Mlynárka a Nový Ružinov prinesie v najbližších rokoch na trh tisíce nových bytov.

Zo škôlok do škôl

Podľa aktuálnych údajov sčítania obyvateľov pribudlo v Ružinove približne 7-tisíc nových obyvateľov; uvedené číslo je však stále o približne 3-tisíc obyvateľov nižšie, než dáta z evidencie trvalých pobytov. Populačná vlna momentálne pri materských školách vrcholí a postupne sa presúva do základných škôl.

V prípade základných škôl ide o tzv. princíp lievika. Prvé ročníky sa napĺňajú počtom tried štyri a viac, zatiaľ čo z druhého stupňa odchádzajú len cca 1-2 triedy deviatakov. Postupným presúvaním prvého stupňa na druhý stupeň, po znížení počtu osemročných gymnázií, a tým elimináciou odchodu žiakov ZŠ na SŠ, sa vlna väčšieho počtu tried presúva postupne do vyšších ročníkov a kapacity škôl sa postupne stávajú nedostatočnými.

Detí pribúda

S ďalším rozvojom výstavby a s pribúdajúcim počtom obytných domov je predpoklad prílivu mladých rodín s deťmi. V tomto momente už lievik nahrádza rovnobežka, kedy vstup do ZŠ sa rovná výstupu, nakoľko migrácia detí s rodičmi spôsobí vyváženú naplnenosť kapacity jednotlivých tried. Následkom uvedených skutočností hrozí, že školy v súčasnej zostave nepokryjú potreby a požiadavky na umiestnenie žiakov pre plnenie povinnej školskej dochádzky. Požiadavky na rozširovanie kapacít školských zariadení ovplyvňujú okrem pozitívneho demografického vývoja aj investičná výstavba, špecifické požiadavky na špeciálne prístupy pri vzdelávaní a mobilita pracovnej sily.

V budúcom školskom roku možno očakávať nárazový nárast dopytu po kapacitách základných škôl, ktoré súvisí so zavedením povinnej školskej dochádzky pre deti odídencov z Ukrajiny. Odhaduje sa, že oproti súčasnému stavu tak vznikne dopyt po umiestnení 100 a viac ďalších detí do základných škôl mestskej časti.

Rozširovanie kapacít

Počas minulých rokov mestská časť rozšírila kapacitu materských škôl o približne 312 detí, a to 80 miest MŠ Borodáčova, 44 miest MŠ Banšelova, 12 miest rekonštrukcia MŠ Stálicová, 60 miest EP Tomášikova, 40 miest EP Hraničná (NUPPU), 84 miest MŠ Ivanská cesta (Ovocné sady). Kapacity materských škôl sa tak zvýšili o takmer 312 miest. V budúcom roku by mali pribudnúť škôlky v lokalitách ZWIRN a Nový Ružinov a rekonštrukcia a rozširovanie čaká aj škôlku na Pivoňkovej. V rovnakom období vznikla v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom Spojená základná a stredná škola športová na Ostredkovej (talentová škola, ktorá slúži žiakom z celého kraja), Ružinov získal priestory bývalej modelovej školy na Tomášikovej (dnes súčasť ZŠ Borodáčova) a boli vybudované nové pavilóny na ZŠ Ostredková a ZŠ Medzilaborecká.

Rozširovanie kapacít základných škôl je zložitejšie než je to v prípade materských škôl, tam totiž platí tzv. rajonizácia, t. j. povinnosť umiestňovať deti do základných škôl podľa miesta ich trvalého pobytu. Vzhľadom na doterajší vývoj a očakávanú investičnú výstavbu sa dá najväčší nárast dopytu po primárnom vzdelávaní očakávať v oblastiach Nivy a Trnávka. V najbližších piatich rokoch by malo vzniknúť celkovo 30 nových tried. Už v roku 2024 by mohla začať výstavba nového pavilónu na ZŠ Vrútocká (viac na s. 5). V štádiu preverovania je aj možnosť vzniku novej školy na Vrútockej, na mieste bývalej, ktorú zničil požiar a ďalších na Mlynských nivách a v lokalite Nový Ružinov.

 

Vydanie: December 23 - Január 24