BVS udeľuje generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

Zákazníci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti majú až do 31. decembra 2014 možnosť nahlásiť neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie alebo zmenu plôch určených na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, a to bez uplatňovania náhrady škody a príslušných poplatkov podľa Cenníka výkonov a služieb, či zmluvných pokút v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, ktorých výška predstavuje 300 €, ak je odberateľom fyzická osoba-spotrebiteľ a 3 000 € v prípade ostatných odberateľov. Bratislavská vodárenská spoločnosť chce týmto krokom zosúladiť súčasný legislatívny rámec so skutkovým stavom a zároveň zlepšiť celkové hospodárenie spoločnosti, ktoré má v konečnom dôsledku zmierniť vplyv na zvyšovanie cien za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Detailné informácie nájdete na internetovej stránke www.bvasas.sk .

Vydanie: December 2014