Centrum právnej pomoci donútený k výpovedi dohodou

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Otázka: Firma, v ktorej pracujem, chce prepúšťať a nútia nás podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru, s tým, že by sme odišli okamžite. Vraj nám v opačnom prípade dajú hrubé porušenie pracovnej disciplíny. To ale nemáme písomne, len ústne. Na personálne chodíme samostatne a odbory u nás nie sú, sme malá firma, takže to bude moje slovo proti ich. Čo môžem robiť?

Dohoda vyžaduje súhlas oboch strán. Nikto Vás ju teda nemôže nútiť podpísať. Ak by však na Vás zamestnávateľ taký nátlak vyvíjal, môžete sa obrátiť na políciu a pokiaľ by došlo k podpísaniu dohody pod takýmto nátlakom, treba v lehote dvoch mesiacov, odo dňa kedy pracovný pomer skončil, podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Takáto dohoda by mohla byť súdom vyhlásená za neplatnú, a mali by ste tak nárok na ušlú mzdu.

Výpoveď z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny je možné použiť len ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť urobené písomne a musí v ňom byť skutkovo vymedzený dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Nemôže to byť iba vymyslený dôvod, ale také konanie, ktoré by zamestnávateľ v prípade súdneho sporu vedel preukázať.

Zamestnanec, ktorý nesúhlasí so skončením pracovného pomeru, môže do 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, a zároveň je v tejto lehote potrebné podať na príslušný súd žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Súd takýto spor posudzuje ako spor s ochranou slabšej strany a poskytuje zvýšenú súčinnosť žalobcovi, t. j. zamestnancovi. Každý pracovnoprávny spor je však individuálny, a preto odporúčame konkrétny prípad prekonzultovať s právnikom.

Článok vznikol na základe spolupráce s Centrom právnej pomoci.

 

Vydanie: Október 2019