Dotácie 2020: Termín uzávierky sa blíži

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

16. marec je posledný deň, kedy sa môžete uchádzať o dotácie mestskej časti na tento rok. Po preverení podkladov komisia rozhodne o tom, ako rozdelí tohtoročný balík v objeme 253-tisíc eur.

Podľa nových pravidiel je možné žiadať o podporu pre dva typy projektov – komunitné alebo rozvojové. V prípade komunitných aktivít ide o príspevky vo výške minimálne 500 a maximálne 5 000 eur, pokiaľ ide o rozvojové projekty, podpora mestskej časti môže byť v rozmedzí od 5 000 do 20 000 eur. Dôležité je pamätať si, že uchádzač môže žiadať o podporu len jedného projektu. Ak ich predloží viac, vyradené budú všetky. Ďalšou zmenou v porovnaní s minulými rokmi je to, že žiadosti možno predkladať len elektronicky prostredníctvom formuláru na www.ruzinov.sk.

Rozvojovú dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu, resp. inú majetkovú hodnotu, predstavujúcu aspoň 10% celkového rozpočtu projektu. Pri komunitnej dotácií nie je povinnosť spolufinancovania, ale hodnotiaca komisia bude prihliadať aj na schopnosť žiadateľa podieľať sa finančne na projekte.

V ďalšej fáze miestny úrad žiadosti spracuje a tie, ktoré budú úplné, predloží na hodnotenie členom dotačnej komisie. Zároveň komisia požiada o doloženie dodatočných povinných príloh. Potom ako komisia prediskutuje predložené projekty, navrhne ich schválenie, predloží ich starostovi a napokon prichádza podpis zmluvy.

Posledný deň, kedy môžu úspešní uchádzači použiť finančné prostriedky z dotácie, je 30. november. O výsledkoch budeme informovať na www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Marec 2020