Fotografická súťaž

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

MESTSKÁ CAST BRATISLAVA  RUŽINOV VYHLASUJE 12. ROCNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚTAŽE

UZÁVIERKA SÚTAŽE: 20. októbra 2017

SÚTAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotografia

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

1. kategória - deti do 16 rokov

2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii budú udelené ceny podľa odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej časti Bratislava – Ružinov

TÉMA SÚTAŽE:

životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotografie alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, vek, adresu, názov fotografie.

Práce treba doručiť do 20. októbra 2017 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21, s označením Referát životného prostredia - REF 2017 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fotografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 28x20 cm.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti v priestoroch OC Eurovea dna 2. novembra 2017.

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/.

INFORMÁCIE:

ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460

 

Vydanie: Október 2017