Hľadanie konečnej podoby jazera Štrkovec

Veľký záujem Ružinovčanov, ktorí zaplnili veľkú zasadačku miestneho úradu, vyvolalo verejné prerokovanie hodnotiacej správy k návrhom územného plánu zóny Štrkovecké jazero.

Napriek očakávaniam niektorých účastníkov nebolo predmetom prerokovania definitívne zadanie územného plánu zóny, ale správa hodnotiacej komisie o dopadoch navrhovaných riešení na životné prostredie.

Predmetom hodnotenia boli dva varianty označené v návrhu spracovateľov zonálky ako A a B. Model A, pracovne označovaný ekologický, hovorí o tom, že tam, kde je zeleň, zeleň aj ostane, nebude sa stavať a práve naopak, zatrávnených plôch ešte pribudne. V prípade hotela Junior by mal ostať zachovaný doterajší objem hmoty. Novo navrhuje tento variant premenu doterajšieho parkoviska na dvojpodlažný parkovací dom.

Model B, tzv. investičný, ukazuje ako by Štrkovec vyzeral, ak by sa na ňom postavilo všetko to, o čo majú jednotliví investori záujem.

„Sám bývam kúsok od Štrkoveckého jazera a na tomto mieste mi veľmi, veľmi záleží. Je to poklad nielen pre nás, Ružinovčanov, ale miesto celomestského významu,“ povedal na úvod diskusie starosta Ružinova Martin Chren. Vystúpenia verejnosti sa dotýkali najmä rizík zástavby okolia jazera. Skôr dominovali názory, ktoré požadovali nechať jazero tak, ako je v súčasnosti, samozrejme, s úpravou zelene a chodníkov. Poslanec Jozef Matúšek dokonca prítomným rozdal variant C, ktorý súčasný stav konzervuje. Z prezentovaných návrhov zúčastnení odmietali výstavbu garážového domu. Jeden z majiteľov pozemkov Ladislav Rehák prezentoval ambíciu pri jazere stavať, ale deklaroval, že nepôjde proti postojom verejnosti.

Prítomní odborníci varovali pre tzv. nulovým riešením. Ak nebude územie podrobnejšie zaregulované hrozí mu zástavba v rozsahu ako to povoľuje súčasný územný plán hlavného mesta. „Som stále viac presvedčený, že ak chceme niektoré územia ochrániť, musíme byť veľmi aktívni. Napríklad aj tým, že sa ako samospráva pokúsime získať pozemky od developerov naspäť,“ hovorí starosta Martin Chren. Hodnotiaca komisia odporučila, na základe vyhodnotenia vplyvu návrhov na životné prostredie, pokračovať v dopracovaní variantu A. Na základe pripomienok k správe bude vypracované zadanie a následne návrh územného plánu.

Milan Stanislav

 

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Január - Február 2019