Komisia finančná a podnikateľských činností

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Náplňou Komisie finančnej a podnikateľských činnosti je najmä:

● vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania,

●  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu,

●  vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, k prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Ružinov,

●  zaujímať stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom štátu prenechaným mestskej časti Bratislava-Ružinov na dočasné hospodárenie, ako aj k schvaľovaniu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľať sa na kontrole hospodárenia s ním,

●  prerokovávať návrhy majetkových účastí mestskej časti Bratislava-Ružinov na podnikaní iných právnických a fyzických osôb,

●  vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov,

●  vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov,

●  zaujímať stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,

● riešiť otázky zriaďovania, zrušenia a kontroly hospodárenia podnikov mestskej časti Bratislava-Ružinov, rozpočtových a príspevkových organizácií,

● posudzovať návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti v rámci regionálnych a záujmových združení obcí,

● posudzovať návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach, - riešiť otázky vlastnej investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mestskej časti,

● vypracovávať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady z hľadiska zabezpečenia potrieb obyvateľov mestskej časti vo sfére obchodu a služieb,

● zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN.

Predseda komisie: Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
členovia: Mgr. Kamil Bodnár, Mgr. Martin Ferák, Ing. Michal Gašaj, PhD. ,

Mgr. Ivan Kraszkó, Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

Informácie o rokovaní komisií MZ a zápisnice z rokovania nájdete na http:// www.ruzinov.sk/sk/content/view/komisie-miestneho-zastupitelstva

 

Vydanie: Jún 2019