Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Ilustračná fotografia. (Pexels.com)

Náplňou Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly je najmä: Konštatovať platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu. Sledovať a vyhodnocovať účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení. Zisťovať podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca. Konštatovať zánik mandátu poslanca a nastupujúceho náhradníka v zmysle § 192 ods. 1, 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Navrhovať zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Navrhovať zmluvy a dodatky k zmluvám predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Navrhovať zakladacie dokumenty subjektov s právnou aj bez právnej subjektivity, ktoré mestskej časti Bratislava-Ružinov plánuje založiť, prípadne zriadiť a zmeny týchto dokumentov (napr. obchodné spoločnosti, organizačné zložky, záujmové združenia a pod.). Sledovať dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva, v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení. Posudzovať z hľadiska právnej a legislatívno – technickej úpravy a) návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, b) návrhy doplnkov a  zmien k rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

V rámci kontrolnej činnosti pôsobiť ako koordinačný a iniciatívny orgán spolupracujúci s miestnym kontrolórom, na základne kontrolných zistení má právo miestnemu zastupiteľstvu navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. Spolupracovať pri analýze problémov v oblasti organizácie, riadenia a kontroly verejného poriadku, spolupracovať v danej oblasti s útvarmi miestneho úradu. Sledovať stav verejného poriadku a navrhovať konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie. V spolupráci s útvarom miestneho kontrolóra sa zúčastňovať na kontrole vo vybraných oblastiach. Vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania. Zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu. Zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN.

Predsedníčka komisie:

JUDr. Michaela Biharyová

 

Členovia:

Mgr. Ivan Kraszkó,

JUDr. Matúš Méheš

Ing. Katarína Šimončičová

 

Vydanie: Máj 2019