Komisia územného plánovania, životného prostredia

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Náplňou Komisie územného plánovania, životného prostredia je najmä:

●  presadzovať akceptovanie ekologických princípov v rozhodovacej činnosti miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,

●  vyjadrovať sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti,

●  vyjadrovať sa k návrhom územno-plánovacej dokumentácie na účel optimálneho využitia územia mestskej časti s dôrazom na zachovanie ekologickej stability územia,

●  podávať návrhy na zveľaďovanie mestskej časti, - spolupodieľať sa na rokovaniach, týkajúcich sa lokalizácie problémových stavieb,

●  spolupracovať na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírodných hodnôt a racionálneho využívania územia,

●  vyjadrovať sa ku koncepciám ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok, regulatívom územného rozvoja a UPN hl. mesta SR Bratislavy,

●  sledovať činnosť podnikov a organizácií v mestskej časti z ekologického hľadiska,

● spolupodieľať sa na plánovaní investičných akcií (napr. rekonštrukcie detských ihrísk a pod.),

● zastupovať záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia v miestnom zastupiteľstve a miestnej rade,

● vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania,

● zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu,

● zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN

predsedníčka komisie: Ing. Katarína Šimončičová

členovia: Mgr. Martin Ferák, Mgr. Peter Herceg, Ing. Petra Kurhajcová, Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Michal Vicáň

 

 

Vydanie: Júl - August 2019