Koronakríza: Príspevky pre zamestnancov a podnikateľov

Zatvorené prevádzky, prepúšťanie alebo rodičia, ktorí museli ostať so svojimi deťmi doma. Dôsledky krízy pociťuje množstvo ľudí. V poslednej dobe sa na miestny úrad obracia množstvo ľudí s mylnou informáciou o tom, že príspevok pri výpadku príjmu poskytuje mestská časť. Rovnako ako v ostatných prípadoch je to však ministerstvo práce.

1. Zamestnávateľom

(vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi)

- ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR – príspevok na náhradu mzdy zamestnanca,

- ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie - príspevok na mzdu zamestnanca.

2. SZČO

- ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) - príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

4. SZČO, jednoosobové s.r.o.

- ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiadny iný príjem - príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

5. Občania

- ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu – žiadosť o dotáciu ministerstva práce.

Podnikatelia (podľa bodov 1-4) môžu o príspevky požiadať výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky pomahameludom.sk, kde sú k dispozícii podrobné inštrukcie a všetky tlačivá.

Žiadosť o dotáciu (210 eur mesačne, za marec 105 eur) pre občanov, ktorí sa ocitli bez príjmu (bod 5), treba vyplnenú a podpísanú posielať na adresu ministerstva.

Poznámka: Kvôli zjednodušeniu procesu schvaľovania príspevkov nie je potrebné prikladať doklady, ale stačí podať žiadosť. Ak by sa pri následnej kontrole zistilo, že žiadateľ poskytol nepravdivé údaje, môže to byť považované za trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami a žiadateľ bude musieť zároveň vyplatený príspevok vrátiť.

Najčastejšie otázky rodičov

Kedy mám nárok na predĺženie rodičovského príspevku?

Nárok majú rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky, resp. šesť rokov ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v mesiaci marec 2020 a neskôr a nemajú príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo nie sú poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia. Nárok na poskytovanie tzv. predĺženého rodičovského príspevku teda nevzniká rodičom, ktorých deti dovŕšili 3 roky veku, resp. 6 rokov veku pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave v mesiaci február 2020, resp. skôr. Bude sa vyplácať v rovnakej sume, v akej bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie.

Ako požiadam o jeho predĺženie?

Rodičia si nemusia podávať nové žiadosti, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich vyzvú, aby predložili doklady o príjmoch, ktoré majú, vrátane nároku na ošetrovné.

Mám nárok na predĺženie, ak poberám ošetrovné?

Ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné, ale jeho výška je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič má nárok na doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. Väčšinou ide o prípady tzv. dohodárov, ktorí majú z dohôd nízke príjmy a tým pádom aj nízke ošetrovné, alebo rodičov, ktorí pracujú napr. na polovičný alebo iný krátený úväzok a tým aj nižšie príjmy a z toho vypočítané nízke ošetrovné.

Zdroj: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Vydanie: Jún 2020