Krátko o župe

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Bratislavský samosprávny kraj sa stará o podporu kultúry a turizmu v regióne, napríklad podujatiami ako Jablkové hodovanie, Farmfest a mnohé ďalšie. Okrem toho formou svojho grantového programu a dotáciami podporuje župa aj rozličné projekty obyvateľov a organizácii v kraji. Ide napríklad o kultúrne či športové podujatia. Formou finančnej podpory ale kraj napomohol aj k rozšíreniu počtu miest v materských školách, ich rekonštrukciám, ako i opravám ciest v mestských častiach a mestách. Okrem toho sa viaceré projekty na území kraja realizujú z európskych fondov a viac či menej ich koordinuje aj župa.

Doprava

Župa udeľuje dopravné licencie na základe žiadostí dopravcom vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave liniek začínajúcich na území bratislavského regiónu, spolupracuje pri tvorbe a schvaľuje ich cestovné poriadky. Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej. Okrem toho zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia prímestskými autobusovými linkami a mnohé ďalšie.

Školstvo

Župy sú zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v kraji, zabezpečujú ich chod, dozerajú na ich činnosť, hospodárenie, rekonštruujú ich, vymenúvajú riaditeľov a poskytujú im finančné prostriedky. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát s právnou subjektivitou. Pod župu spadá aj ďalších 41 zariadení bez právnej subjektivity, ako sú napríklad školské jedálne a internáty, kluby detí a centrá voľného času.

Sociálna oblasť

Samosprávne kraje zabezpečujú služby pre rôzne cieľové skupiny ako deti, ženy, na ktorých je páchané násilie, ľudia so zdravotným postihnutím a iné. Príkladom je Bezpečný ženský dom pre týrané ženy a deti, ktorý Bratislavský samosprávny kraj minulý rok otvoril na území hlavného mesta. Kraje zároveň vedú register zariadení poskytujúcich sociálne služby, dohliadajú na ich kvalitu, zriaďujú a podporujú organizácie poskytujúce sociálne služby a spolufinancujú ich.

Zdravotníctvo

Samosprávny kraj vydáva rozhodnutia o povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekární, o zrušení povolenia a pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia, vrátane zariadení lekárenskej starostlivosti, o schválení ordinačných hodín a o prevádzkovej dobe lekární a výdajní zdravotníckych potrieb. Ďalej určuje napríklad zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie, zabezpečujeme stiahnutie liekov a informácie o falošných pečiatkach.

(mš)

Vydanie: Október 2017