Ku dňu učiteľov

Spoločenské postavenie učiteľov sa vo svete spravidla charakterizuje ako postavenie učiteľov, ktoré im je priznávané v spoločnosti podľa stupňa vážnosti v súvislosti s uznávaním dôležitosti a významu ich funkcie a schopnosti plniť ju, s ich odbornou spôsobilosťou, ako aj pracovnými podmienkami, platmi a inými materiálnymi výhodami, ktoré majú v porovnaní s inými povolaniami (citované z medzinárodného dokumentu UNESCO „Odporúčania o postavení učiteľov" tzv. „CHARTA UČITEĽOV", Paríž, 5. 10. 1966, k dodržiavaniu ktorej sa prihlásila aj Slovenská republika). Ružinov stimuluje učiteľov nielen morálne, ale svojimi konkrétnymi aktivitami, ako je bývanie pre učiteľov Ružinova, podpora grantov zameraných na dobudovanie materiálneho zabezpečenia materských a základných škôl, na revitalizáciu zelene okolia škôl, vybudovanie ihrísk, riešenie technického stavu škôl, prioritne presadzuje vzdelávaciu politiku, uvedomujúc si vzdelanie ako najdôležitejšiu strategickú hodnotu 21. storočia v globálnom svete.

Prečo?

Učiteľa ako človeka, ktorý vzdeláva naše najväčšie bohatstvo - deti a mládež si ctíme a vážime. Kvalitný a motivovaný učiteľ je kľúčom k tomu, aby naše deti mali dobré vzdelanie a mohli v živote uspieť. Študenti strednej školy sa vyjadrili v dialógu o učiteľoch nasledovne: „Učitelia sú veľmi dôležití, pretože ovplyvňujú celý náš život.“ „Učitelia sú dobrí ľudia, ktorí chcú nielen naučiť poznatky, ale chcú naučiť deti a mládež správať sa v spoločnosti.“ Pre učiteľov musí byť ich plat deprimujúci, je to z nich niekedy cítiť.“ „Pri práci s ľuďmi by mali byť vyrovnaní.“ „Keď nebude učiteľov, nebude vzdelanie.“ „Učitelia sú dôležití z hľadiska výchovy.“ „Podporujem ich, lebo moja mama je učiteľka a vidím, že to má ťažké.“ Vážim si ich, lebo to nevzdali, aj keď so mnou to nemali jednoduché.“ „Učitelia sú psychicky veľmi silní, obetujú pre nás veľa času a energie.“ „Učitelia, hoci majú svoje problémy, riešia problémy nás a ich problémy nemá kto riešiť.“ „Učitelia majú nervy z ocele, to sa o nich hovorí.“

„Nikto mladý nechce byť učiteľom, je to zle platená profesia.“ „Zažívajú ponižovanie, aj moja mama je učiteľka a sťažuje sa doma.“ „Učitelia sa o nás starajú, pomáhajú sa nám začleniť do života, dávajú nám vzdelanie.“ „Mal som aj pozitívne aj negatívne skúsenosti, vo všeobecnosti si ich vážim.“ „Ich práca je psychicky veľmi náročná, majú zodpovednosť za deti a študentov.“ „Učitelia sú našou druhou rodinou.“ „Dávajú nám cenné rady do života.“

„Vážim si učiteľov, ktorí sú empatickí, tolerantní, chápajúci, majú priateľský vzťah, a nie sú nadradení.“ „Učiteľstvo je jednou z najdôležitejších profesií zo všetkých profesií.“

28. marec sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov, ktorý je spätý s jednou z najvýznamnejších postáv v oblasti pedagogiky - Jánom Ámosom Komenským. Vážení ružinovskí učitelia, patrí vám naše uznanie, vrelé poďakovanie a srdečné blahoželanie.

Mária Barancová - poslankyňa

 

Vydanie: Marec 2018