Letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Mestská časť Bratislava – Ružinov organizuje pre deti vo veku od 7 – 14 rokov z ružinovských rodín v hmotnej núdzi a s nízkym príjmom aktivity počas letných prázdnin. Možné je vybrať si z troch ponúk:

Letný športový tábor v Račkovej doline

I. turnus : 9.8. 2015 – 16.8. 2015

II. turnus: 16.8. 2015 – 23.8. 2015

Prihlasovanie: do 30.6. 2015

Poskytnutie finančného príspevku na letný pobytový tábor vo výške 165 eur/1 dieťa

Podmienky: predfaktúra alebo faktúra o uhradení letného tábora dieťaťa

Prihlasovanie: do 14.8. 2015

Oprávnenou osobou na využitie tejto ponuky je v zmysle VZN 40/2014 § 27 zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ak:

- ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle § 3 a príslušného zákona,

- ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle § 7 ods. 1 tohto VZN

- ide o rodinu s 3 a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle § 27 tohto VZN

Bližšie informácie: Referát sociálnych služieb MiÚ Ružinov, Mierová 21, kancelária č. 10, tel. číslo: 02/48 284 285, 02/48 284 451

Vydanie: Júl - August 2015