Lokalita Krajnej a Bočnej na Trnávke má už územný plán zóny

Po viac ako štyroch rokoch príprav má územie medzi ulicami Galvaniho-Krajná-Studená a Bočná detailnejší nástroj regulácie výstavby. Je ním územný plán zóny. Jeho zadanie schválilo ešte predchádzajúce miestne zastupiteľstvo, definitívnu verziu prijali súčasní poslanci v júni tohto roka. Súčasťou tvorby územného plánu zóny boli aj prerokovania s verejnosťou.

V lokalite medzi ulicami Galvaniho-Krajná-Studená-Bočná sú v súčasnosti rodinné domy, záhradkárska oblasť, ale aj bytový dom či administratívne objekty. Sú tu úzke cesty prevažne bez chodníkov. Hlavným cieľom územného plánu zóny je stanoviť, aké budovy tu môžu stáť a určiť ich maximálnu výšku. „Vlastníci pozemkov v riešenom území presadili v záhradkárskej lokalite výškovú reguláciu 1+1 (prízemie+podkrovie ) a v ostaných častiach 2+1(prízemie +poschodie +podkrovie). V tejto zóne nebude možná výstavba bytových domov,“ povedal Andrej Papp z referátu územného plánovania a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu. Výnimkou je štvorpodlažný bytový dom stavebníka Trilit A-Z, zakreslený v územnom pláne zóny južne od Bočnej ulice. Mal totiž vydané územné rozhodnutie ešte v roku 2007 a územnoplánovacia dokumentácia musí rešpektovať vydané územné rozhodnutia.

Územný plán zóny rieši aj podobu budúcej výstavby v záhradkárskej lokalite medzi Strednou a Bočnou ulicou. „Navrhuje podmienky, ktoré umožnia výstavbu rodinných domov aj na menších neštandardných parcelách tým, že tu vytvára novú komunikáciu a odporúča tu združovanie stavieb do dvojdomov,“ dopĺňa Andrej Papp. Z hľadiska dopravy územný plán zóny spresňuje šírkové usporiadanie komunikácií Krajná, Bočná, Stredná a Studená, navrhuje vytvorenie nových komunikácií s pracovnými názvami Priečna, Spojovacia a Záhradkárska. Zároveň z územného plánu Bratislavy preberá obslužnú komunikáciu na začiatku Krajnej, Strednej a Bočnej ulice súbežnú s Galvaniho, ktorú hlavné mesto plánuje v ďalekom výhľade po realizácii vonkajšieho dopravného polokruhu. Takisto v súlade s územným plánom Bratislavy počíta s rozšírením Bočnej a Studenej ulice.

Územný plán zóny Trnávka, Krajná – Bočná je podkladom pre vydávanie územných rozhodnutí, je teda pravidlom, podľa ktorého sa musí budúca výstavba riadiť. Detaily celého dokumentu nájdete na internetovej stránke www.ruzinov.sk v sekcii Územné plánovanie.

Miroslava Štrosová

Foto: autorka

Fotogaléria: 
Vydanie: September 2014