Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 35 eur

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2015/2016 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €. Ako ho získať?

Prvák z ružinovskej školy

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október 2015 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských základných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava - Ružinov.

Kam si prísť po peniaze?

Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni ružinovského miestneho úradu na Mierovej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov.

Prvák z mimoružinovskej školy

V prípade, že dieťa je zapísané do školy inde ako v Ružinove, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016" a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ružinove.

Kto má nárok na získanie príspevku?

Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je:

- ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti,

- rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

- osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ďalšie informácie:

Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel: 02/ 48 284 267, email: darina.scasna@ruzinov.sk

Vydanie: September 2015