MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUŽINOV VYHLASUJE 11. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚTAŽE 2016 RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚTAŽE: 15. októbra 2016

SÚTAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotografia

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov

2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii bude udelená Hlavná cena a ďalšie ceny podľa odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotografia zobrazujúca prostredie mestskej časti Bratislava – Ružinov

TÉMA SÚŤAŽE:

- životné prostredie v Bratislave a jej okolí

- súčasná podoba mesta a jeho okolia

- vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotografiami minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fonografe alebo jednu kolekciu /max. 5 fotografií/. Každá fotografia musí obsahovať: meno a priezvisko, vek, adresu, názov fotografie.

Práce treba doručiť do 15. októbra 2016 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21, s označením Referát životného prostredia - REF 2016 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fonografie zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej grafickej úpravy vo veľkosti 28x20 cm.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti v priestoroch OC Eurovea dna 3. novembra o 17.00 hod. 

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely /so zachovaním autorstva fotografie/.

INFORMÁCIE: ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460

Vydanie: Október 2016