Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 17.10.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptu Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová. V súvislosti s prerokovaním predmetného materiálu vám oznamujeme, že kompletná textová i grafická dokumentácia „Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová“ je k dispozícii k nahliadnutiu na referáte územného a regionálneho rozvoja miestneho úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke www.ruzinov.sk /Územné plány zón. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výslednému návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. podateľne. Verejné prerokovanie s prezentáciou konceptu Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová sa bude konať dňa 8.10.2014 (streda) o 17:00 hod vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu na Mierovej 21 v Bratislave

Vydanie: September 2014