Najnovšie z Enviroportálu

Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL

Zámerom je dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidlu na Ružinovskej ulici o dve podlažia a rozšírenie parkoviska o 25 miest, čím sa počet parkovacích miest zvýši na 131. Navrhovateľom zámeru je spoločnosť Lidl Slovenská republika.

Revitalizácia sídliska Ostredky

Spoločnosť Riston predložila na Ministerstvo životného prostredia SR zámer Revitalizácie sídliska Ostredky. Podľa navrhovateľa je účelom modernizácia časti sídliska, ktorá spočíva v návrhu na zlepšenie existujúcej dopravnej situácie, statickej dopravy v dotknutom území a v návrhu jeho urbanisticko-architektonického dotvorenia umiestnením nových bytových a polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a obohatenie územia o kultúrny objekt. Navrhovaný zámer urbanisticky rieši časť obytného súboru, ktorá je vyčlenená Trnavskou cestou, komunikáciou Maximiliána Hella, Sputnikovou ulicou, Drieňovou a Ostredkovou ulicou. Ide o plochu väčšiu ako 17 hektárov, pričom pozemky sú v súkromnom vlastníctve. Celý zámer navrhuje nasledujúce objekty: úprava komunikácií a doplnenie parkovacích miest na jednotlivých uliciach, parkovacie domy na Trnavskej ceste, vytvorenie námestia s kruhovou fontánou v dotyku ulice V. Clementisa s Trnavskou cestou, prepojenie Stálicovej a Zimnej, garážový dom na Zimnej, polyfunkčný dom na Meteorovej vedľa nového námestia, bytový dom Zimná (prístavba k štítovej stene bytového domu), nové napojenie Mesačnej na Trnavskú cestu, garážový dom na Mesačnej so strešným ihriskom a fitnes centrom, polyfunkčný dom Trnavská (pred Kozmosom), dva bytové domy na Mesačnej (prístavby k štítovým stenám), bytový dom Sputnikova (prístavba k štítovej stene), kultúrny pavilón na mieste nefunkčných WC na ulici V. Clementisa.

Vydanie: Január - Február 2014