Naučte sa psychológiu

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Paneurópska vysoká škola ponúka vzdelávanie aj pre skôr narodených. V rámci Univerzity tretieho veku môžu seniori získať nové poznatky zo psychológie.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v aka- demickom roku 2018/2019 už piaty ročník programu celoživotného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby. Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). Jednotlivé prednášky v rozsahu 4 vyučovacích hodín budú každý druhý týždeň. Ich premetmi budú vybrané teoretické poznatky základných psychologických disciplín (všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti) a možnosti ich uplatnenia v reálnom živote; teoretické a praktické poznatky vybraných aplikovaných psychologických disciplín (školská psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia) a ich dopadu na život človeka; témy súvisiace so psychológiou rodiny, školy, zamestnania a odchodu do dôchodku, s možnosťami ich využiteľnosti v konkrétnych životných situáciách; aktuálne psychologické problémy detí, dospievajúcich, dospelých, s najväčším dôrazom na duševný vývin a kvalitu života seniorov. Účasť na prednáškach s jednou povolenou absenciou a dve semestrálne práce budú podmienkami úspešného absolvovania. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku v danom odbore. Podmienkami prijatia sú úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a vek nad 50 rokov. Prihlášku, ktorá sú zverejnené na www.paneurouni.com v sekcii uchádzači, ďalšie vzdelávanie, univerzita tretieho veku treba zasielať na adresu Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 821 02 do 21.9.2018 alebo na adresu Fakulta práva PEVŠ, Študijné oddelenie, Tomášikova 20, 82102 Bratislava do 31.8.2018. Školné je vo výške 50 € na jeden akademický rok. Kontaktnou sobou je v prípade programu psychológia PhDr. Beata Dvorská, PhD., e-mail: beata.dvorska@paneurouni.com.

mš

 

Vydanie: Júl - August 2018