Nenašiel som žiadnu bezbariérovú volebnú miestnosť

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.

 Dnes poslanec Mgr. et Mgr. MAREK MACHATA (1983)

Vyštudoval právo, psychológiu a masmédiá. Je členom viacerých expertných poradných rád a výborov vlády SR. V súčasnosti je prezidentom Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) a prezidentom OZ Imobilio. Je župným a miestnym poslancom v obvode Bratislava – Ružinov. Laureát Krištáľového krídla v kategórii Filantropia. Venuje sa tiež herectvu v Divadle bez zábran pri Malej scéne STU v Bratislave

Do spoločenského diania sa aktívne, cez tretí sektor, zapájate dlhé roky. Čo bolo dôvodom aktívne vstúpiť do politiky?

Je to pravda, v neziskovom sektore pôsobím sedemnásty rok. Za ten čas sa mi podarilo spolupracovať na mnohých projektoch, ktoré pomohli stovkám ľudí. Táto práca má však svoje limity. Prídete na to, že niekedy potrebujete súčinnosť štátu či samosprávy pri konkrétnych riešeniach, a preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky. Komunálna politika je ideálnym miestom na odovzdanie, ale aj získanie množstva cenných skúseností.

Zatiaľ máte jedenapolročnú skúsenosť z pôsobenia v župe. Napĺňajú sa vaše predstavy?
Župa je z pohľadu ľudí síce trochu abstraktná, má však na starosti konkrétne školy, cesty, domovy sociálnych služieb, dopravu, pamiatky a podobne. Teší ma, že kraj je v dobrej kondícii, ako poslanec postupne prechádzam najmä sociálne a kultúrne zariadenia v správe župy.

V zastupiteľstve Ružinova pracujete v troch komisiách, aké prístupy v nich chcete presadzovať?
Komisia na ochranu verejného záujmu dohliada predovšetkým na poslancov ☺ Ostatné tri, teda sociálna, bytová a grantová, sú síce tiež poradnými orgánmi, ale ich témy sú blízko občanom. Grantová komisia mala náročnú úlohu pri posudzovaní grantov, žiadosti boli mimoriadne kvalitné a tešíme sa na podporené a zrealizované projekty. V sociálnej komisií sme nedávno žrebovali záujemcov o zájazd do Banskej Štiavnice. Rád by som počas štyroch rokov prispel k skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných mestskou časťou. Bytová komisia už roky zápasí s nedostatkom bytov v pomere k počtu žiadostí. Ponúka sa teda otázka, či do budúcna neuvažovať o nových nájomných bytoch.

Aj vďaka vám sa podarilo do rozpočtu presadiť príspevok na dopravu pre imobilných občanov. Ako tento príspevok funguje?

Musím povedať, že existuje dobrá vôľa všetkých zúčastnených pomôcť ťažko zdravotne postihnutým občanom s časťou ich nákladov na dopravu, konkrétny výsledok však ešte len vzíde z rokovaní s úradníkmi a starostom. Základnou ideou je prispieť občanovi časťou výdavkov na tzv. „sociálny taxík“, ktoré dnes znáša sám. Ak sa to podarí, chceli by sme, aby časť sumy pre týchto občanov hradila mestská časť zo svojho rozpočtu. Presnú podobu príspevku ani časový horizont však v tejto chvíli ešte neviem bližšie špecifikovať, budeme o tom určite informovať občanov včas.

Jednou z vašich tém je aj debarierizácia verejných priestorov. V akom stave je z tohto pohľadu Ružinov?

Existujú dva pohľady: jeden hovorí o rapídnom náraste rozpočtovej položky na debarierizáciu a snahu našej mestskej časti debarierizovať napríklad materské školy alebo Domov dôchodcov na Pažítkovej. Na druhej strane, pri nedávnych voľbách som sa nedopátral ani k jednej volebnej miestnosti, ktorá by bola prístupná úplne bez bariér. Ružinov má veru v tejto oblasti ešte veľa práce, vyhláška o prístupnosti verejných budov platí roky pre všetkých a mala by sa dodržiavať. V tejto súvislosti spomeniem existenciu novej pracovnej skupiny na Hlavnom meste. Je dobré, aby mestské časti a mesto v tejto oblasti spolupracovali.

V troch komisiách pôsobíte aj v rámci zastupiteľstva samosprávneho kraja. Kde vidíte priestor na lepšie prepojenie medzi miestnou samosprávou a samosprávou druhého stupňa?

Kľúčovou oblasťou spolupráce je viaczdrojové financovanie a dotácie, alebo zámeny pozemkov či rekonštrukcie budov. Mestské časti a župa však môžu spolupracovať aj v konkrétnych oblastiach, kde majú podobné kompetencie. Dobrým príkladom by mohla byť spolupráca základných a stredných škôl, napríklad vo forme využívania športových areálov občanmi, v sociálnej oblasti vidím možné prieniky tiež. Špecifickými sú oblasti ako cestovný ruch alebo výmena dát.

Milan Stanislav

 

 

Vydanie: Máj 2019