Neradostný stav areálu Radosť na Štrkovci

Pravidelní, ale aj tí menej pravidelní návštevníci areálu hier Radosť na Štrkovci si všimli zmeny. Často dostávame do redakcie otázky čo sa deje s areálom, prečo sú pozatvárané prevádzky a množstvo ďalších.

Ak sa chceme pokúsiť dostať na podstatu problému – teda toho čo sa deje s areálom musíme sa vrátiť ešte do roku 1991, kedy magistrát hlavného mesta zveril areál hier Štrkovec do správy novovytvorenej mestskej časti Bratislava-Ružinov. Zverené boli budovy a zariadenia. Pozemky pod areálom, ktoré sa ukazujú ako kľúčová príčina dnešného stavu nikto neriešil. Veď patrili štátu. Až v roku 1999 sa štát začal zaujímať o svoj majetok a podpísal s mestskou časťou nájomnú zmluvu, ktorá aj s dodatkom platila do roku 2006. Zmluva vypršala a vlastník, napriek opakovaným žiadostiam mestskej časti, žiadnu novú zmluvu nechcel. Keďže nepýtal ani nájomné – opäť vec zaspala. Až vlani sa vtedajší správca pozemkov, ktorým bol Okresný úrad Bratislava ozval dorubil nájomné za dva roky dozadu – mestská časť Ružinov zaplatila takmer osemdesiattisíc eur za obdobie od 1.7.2013 do 31.6.2015.

Bez nájomného vzťahu k pozemkom nemôže RŠK, ktorý areál obhospodaruje, uzatvárať akékoľvek zmluvy, súvisiace s aktivitami využívajúcimi pozemok. teda ani zmluva na prevádzku reštaurácie - bufetu nemohla byť obnovená. RŠK nemôže prevádzkovať za poplatky ani prenájom ihrísk a organizovať akékoľvek spoplatnené akcie.

V roku 2016 bol teda opäť oslovený vlastník – štát, prostredníctvom okresného úradu, na rokovanie o usporiadaní vzťahov. V marci 2013 bol v zastupiteľstve schválený návrh poslankyne za Štrkovec Tatiany Tomáškovej, v ktorom poslanci žiadali starostu a prednostu úradu, aby rokovali s vlastníkom pozemkov.

Starosta teda poslal na úrad písomnú žiadosť. V apríli však do hra vstúpil nový subjekt – pozemky boli delimitované do priamej správy ministerstva vnútra. Starosta Dušan Pekár opäť rokoval, tentoraz na ministerstve a opäť písomne listom z 03.05.2016 žiadal o nájom predmetných pozemkov. Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku, odpovedalo listom zo dňa 25.05.2016, že najvhodnejším spôsobom usporiadania vlastníckych vzťahov by bolo uzatvorenie zámennej zmluvy, predmetom ktorej by bola zámena daných pozemkov za nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mestskej časti. V zámennej zmluve by bola zároveň upravená odplata za užívanie daného majetku do dňa právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru katastra. Následne starosta Pekár ministerstvu 6.7.2016 oznámil, že mestská časť nevlastní prebytočný nehnuteľný majetok, ktorý by mohol byť predmetom zámennej zmluvy. Zároveň bola navrhnutá zámena obecných pozemkov, ktoré sú jednou z možností uskutočnenia predmetu zámennej zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že zámena pozemkov resp. ich prevod vlastníckeho práva, vyžaduje zdĺhavejší schvaľovací proces, do doby jej realizácie bolo opätovne požiadané o nájom predmetných pozemkov, čo bolo odôvodnené verejnoprospešným záujmom Mestskej časti Bratislava – Ružinov, a to zotrvať vo využívaní Areálu hier Štrkovec na organizovanie voľno časových aktivít pre obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov, celoročnou prevádzkou Areálu Štrkovec a vytvorením podmienok pre športové a kultúrne vyžitie obyvateľov MČ, ako aj udržiavanie osadených drevených detských zariadení v bezpečnom stave. Keďže navrhovaná zámena nehnuteľností musí byť uskutočňovaná s vlastníkom nehnuteľností, Hlavným mestom SR Bratislavou, list zo dňa 06.07.2016 bol zaslaný na vedomie taktiež primátorovi hl .m. SR Bratislavy. Ku dňu 20.09.2016 nebolo doručené Mestskej časti Bratislava – Ružinov k danej veci žiadne vyjadrenie Ministerstva vnútra SR ani primátora hl. m. SR Bratislavy. Loptička je teda na strane ministerstva. Ťažko uveriť, že ekonomický záujem štátu – zámena pozemkov - zvíťazí nad záujmom tých, ktorí štát vytvárajú – občanmi.

Milan Stanislav

foto autor

Fotogaléria: 
Vydanie: November 2016