Nezabudnite na povinnú deratizáciu!

Do 15. novembra sú vlastníci či správcovia nehnuteľností povinní vykonať deratizáciu vo svojom objekte. Týka sa to nielen miest a obcí, ale aj podnikateľov či právnických osôb. Tie musia vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných či telovýchovných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch a na skládkach odpadov či v kanalizačných a kolektorových rozvodoch. Pri fyzických osobách (občanoch) sa deratizácia týka pivničných a prízemných priestorov bytových alebo rodinných domov, ako aj pozemkov a objektov využívaných na chov hospodárskych zvierat. Celoplošná deratizácia slúži na zníženie počtu hlodavcov, ako sú myši a potkany. Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, konkrétne o opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

(red)

Vydanie: November 2013