Nezabudnite na povinnú jesennú deratizáciu!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského kraja v období od 1.10. 2015 do 15.11. 2015.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí.

Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov.

Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chod hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú deratizáciu vyplýva zo zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Slúži na zabránenie premnoženia hlavne myší a potkanov.

Vydanie: Október 2015