Nový dom smútku v Prievoze

Hlavné mesto a pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum odovzdalo do užívania nový dom smútku na cintoríne v Prievoze. Slúžiť bude predovšetkým na posledné rozlúčky so zosnulými.

Starý dom smútku bol v havarijnom stave, a preto sa Marianum rozhodlo postaviť nový. „Pre výstavbu nového domu smútku sme sa rozhodli najmä z dôvodu, že ten starý už bol v havarijnom stave. Statický posudok preukázal, že už nespĺňal prevádzkovo-technické a najmä stavebno- bezpečnostné požiadavky. Nový dom smútku bude dôstojným miestom poslednej rozlúčky,“ uviedol riaditeľ pohrebníctva Marianum Radoslav Vavruš. Výstavba domu smútku sa začala ešte v októbri minulého roka. Celkové náklady boli v hodnote 112 137 eur. Hlavné mesto prispelo sumou 50 000 eur, zvyšnú čiastku hradilo Marianum z vlastných zdrojov. „Smrť je súčasťou nášho života. Súčasťou povinností mesta je okrem iného aj zabezpečiť dôstojné podmienky na rozlúčku s našimi najbližšími. Starý dom smútku v Prievoze už tieto podmienky nespĺňal. Preto sme v spolupráci s organizáciou Marianum zabezpečili vybudovanie nového moderného domu smútku,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Nový dom smútku bude slúžiť predovšetkým na posledné rozlúčky so zosnulými a iné pietne akty alebo pobožnosti. Pri výstavbe bola zachovaná pôvodná architektonická časť fasády ako pamätihodnosť a zabezpečený aj nový mobiliár, ozvučenie a technická miestnosť správcu cintorína. Marianum vybudovalo aj nové toalety, bezbariérový prístup a prístrešok pre prípad väčšieho počtu účastníkov obradov. V budúcnosti sú v pláne aj ďalšie zámery rozvoja cintorína, najmä pokiaľ ide o zahusťovanie cintorína, ako aj jeho rozširovanie.

Katarína Kostková, Foto: Marianna Šebová

 

Vydanie: Október 2017