O Ostredkoch rokovali mestskí poslanci

Poslanci mestského zastupiteľstva vzali začiatkom marca na vedomie petíciu obyvateľov proti plánovanej výstavbe a výrubu zelene na Ostredkoch.

Podpísalo ju vyše 4 tisíc ľudí. Zároveň poslanci svojím hlasovaní skonštatovali, že podľa stanoviska mesta, vydaného v procese posudzovania vplyvov navrhovaného zámeru na životné prostredie, predložený zámer Revitalizácie sídliska Ostredky nie je v súlade s územným plánom Bratislavy. Zastupiteľstvo požiadalo mestskú časť Ružinov o vyhlásenie stavebnej uzávery v dotknutom území. Primátor Milan Ftáčnik má predložiť na májové rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie dve navrhované zmeny územného plánu Bratislavy. O ich čo najrýchlejšie prerokovanie požiadala mestská časť Ružinov koncom decembra minulého roka. Ide o zmenu funkcie viacpodlažnej bytovej výstavby na funkciu parková zeleň pozdĺž ulice Vl. Clementisa a medzi Rovníkovou ulicou a areálom školy.

Vydanie: Apríl 2014