Obavy z vysielačov na strechách obytných domov v Ružinove

Bežná situácia na celom Slovensku. Bývate v peknej štvrti a tešíte sa z pokojného prostredia mimo rušnej cesty a výfukových plynov. Lenže jedného dňa vám pred očami
na streche susednej budovy za pomoci helikoptéry vyrastie niekoľko metrový vysielač mobilného operátora so súhlasom miestneho úradu a aj vlastníkov bytov.

Vysielacia stanica operátora vysiela nepretržite (vo dne v noci) tzv. pulzný signál a zrazu sa objavia obavy, či žiarenie nemôže ovplyvniť zdravie vás alebo vašich detí. Úroveň žiarenia v bytea verejnom priestranstve je preto dôležité odmerať a ak hodnoty presahujú povolenú normu, požiadať o vypovedanie zmluvy z dôvodu verejného záujmu (ochrany verejného zdravia). Existuje množstvo štúdií, ktoré potvrdzujú, že dlhodobé vystavovanie sa určitým frekvenčným signálom spôsobuje zmeny v živom organizme na úrovni buniek. Ľudia sa začínajú sťažovať na bolesti hlavy, poruchy spánku, nepravidelný srdcový rytmus, zvonenie v ušiach, problémy s koncentráciou a pamäťou. Vedci z celého sveta upozorňujú, aké zdravotné riziká to môže priniesť, keďže elektrosmog je neviditeľný. Čo sa stane za desať - pätnásť rokov s človekom, ktorý denne telefonuje? Dochádza k narušeniu imunity a strmo narastá ochorenie na rakovinu. V súčasnosti mnohé štáty zakázali mobily v školách a niekoľkohodinové sedenia pri internete. Deti v triede nie sú schopné si nič zapamätať, strácajú intuíciu, vnímavosť, sú nesústredené a agresívne, to je výsledok meraní. Hygienici by mali stanoviť normy a tie by nás mali chrániť. Avšak zákonodarcovia stanovujú normy tak, aby podporovali operátorov a nie, aby chránili užívateľov. Viac info sa dočítate na internete (http://www.voxo.eu/elektrosmog/ aktuality, resp. odborné videá sú dostupné na www.youtube.com). V marci 2018 som ako poslanec do Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov predložil materiál, ktorý pojednáva o škodlivosti elektrosmogu a nadväzne navrhuje riešenie, ako negatívne vplyvy žiarenia keď už nie odstrániť tak aspoň obmedziť. Materiál bol riadnym schvaľovacím procesom prítomnými poslancami odsúhlasený. MZ v uznesení č. 587/XXXV/2018 žiada starostu Dušana Pekára: 1. o aktívny vstup do rokovania s Ministerstvom životného prostredia SR vo veci problematiky škodlivosti a znečisťovania životného prostredia vysielačmi bezdrôtových frekvencií základní mobilných operátorov, ktoré sa začínajú nekoordinovane stavať v MČ Bratislava-Ružinov, 2. o aktívny vstup do rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR a RÚVZ Bratislava vo veci účinnej ochrany zdravia obyvateľstva pred účinkami elektromagnetických polí spôsobených vysielaním bezdrôtových frekvencií zo základní mobilných operátorov, 3. informovať obyvateľov o závažnosti tejto problematiky prostredníctvom dostupných médií (ECHO, TVR, ...) a odporučiť obyvateľom uvážlivosť a opatrnosť pri odsúhlasovaní umiestňovania základňových staníc na obytných domoch, 4. poveriť zodpovedné pracovisko MÚ vypracovaním pasportizácie základňových staníc v Ružinove a nové žiadosti operátorov podmieniť schválením odbornou komisiou ÚPaŽP po predložení odborného posudku vplyvov na životné prostredie. Postup v prípade schválených uznesení je taký, že vstúpia do právoplatnosti až potom, keď ich podpíše starosta. Tak ako pri mnohých ďalších uzneseniach nie je jasné kedy a či vôbec bude toto uznesenie podpísané.

Kde sa môžete sťažovať?

V blízkosti obytných zón kontroluje úroveň elektromagnetického žiarenia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pravidlá stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.534/2007 Z. z., ktorá stanovuje hraničné hodnoty pre elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí.

Je najvyšší čas sa vážne zaoberať uvedenou problematikou a hľadať riešenia.
Jozef Matúšek  poslanec MZ MČ BA-Ružinov

 

Vydanie: Júl - August 2018