Očami poslancov: K prezentácii investičného zámeru Ovocné sady v Ružinove

Pri posudzovaní investičných zámerov, zvlášť takých, ktoré sú zaradené do Komisie územného plánovania a životného prostredia sa ich usilujem posudzovať s prihliadnutím na potreby obyvateľov a mestskej časti.

Ako pamiatkar - historik umenia špecializujúci sa na architektúru a urbanizmus - prihliadam aj na to, ako je daný investičný zámer v súlade so základnými architektonicko-urbanistickými pravidlami a princípmi. Hodnota a kvalifikovanosť takéhoto posudzovania je priamo úmerná poznaniu územia, jeho stavebného vývoja a schopnosti získanej praxou a skúsenosťami rozpoznať čo bolo alebo nebolo prínosom v stavebných dejinách územia. Svojimi vystúpeniami na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva som sa usiloval, aby poslanci vnímali a osvojovali si kvality urbanistických riešení obytných súborov, akými sú v Ružinove napr. 500 bytov, riešenie Dulovho námestia s priľahlými budovami, Bellušova kolónia bytových domov na Trenčianskej a Miletičovej, sorelovský súbor bytových domov na Trenčianskej, Miletičovej a Prievozskej z 50-tych rokov či Palušove vežové bytové domy v Ružovej doline. Veľkorysosť priestorových vzťahov vnútroblokových priestorov je nespochybniteľnou hodnotou slúžiacou predovšetkým obyvateľom, ktorí v nich žijú a pohybujú sa. To isté platí o obytných súboroch Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Pošeň. Osobitným urbanistickým súborom je Prievoz oddelený od Pošne pôvodne ramenom Dunaja, dnes Gagarinovou ulicou. Preto aj moje posudzovanie investičného zámeru Konopná za evanjelickým kostolom bude diametrálne odlišné. Investičný zámer Ovocné sady, ktorý sme mali možnosť vidieť, je z urbanistického architektonického hľadiska riešením, ktoré vyšlo z poznania stavebného vývoja v Ružinove. Ovocné sady sú kompozične veľmi blízke Štrkovcu. Majú a ponúkajú navyše riešenia, ktoré majú blízko k tomu, čo sa v dejepise označovalo ako príklon k humanizmu. V Ovocných sadoch sa o to architekti usilovali výraznejším spôsobom ako architekti a urbanisti Štrkovca. To, že niektorí poslanci zúčastnení na prezentácii investičného zámeru, tieto urbanistickoarchitektonické priestorové riešenia nevnímajú a neoceňujú, to je záležitosť poznania. Tvorcami bolo deklarované to, že byty tohto sídliskového útvaru sú určené skupinám ľudí, ktorých príjem neumožňuje kúpiť si byt v exkluzívnych častiach mesta. V Ovocných sadoch ide o dvoj - trojizbové byty. Konečne, niekto pochopil, že učiteľka, kuchárka v materskej či základnej škole alebo iný zamestnanec obce, ale aj verejnej i štátnej správy, si nemôžu zo svojho platu dovoliť hypotekárny úver. Je teda namieste všímať si potreby tejto skupiny ľudí. Celkom náhodou som sa pred prezentáciou zúčastnil zasadnutia Rady školy na Miletičovej ulici. Pani riaditeľka mi hovorila, že im chýbajú dve učiteľky a kuchárka. Veľkým problémom je výška platu, ktorý im môže poskytnúť. Za tieto peniaze nevie, či sa jej podarí miesta obsadiť. V pléne rady sa pýtal jeden rodič, či Ružinov môže zamestnancom svojich zariadení poskytnúť byt. Odpovedal som, že pred dvoma či tromi rokmi sme v bytovej komisii prijali zásadu, že časť z bytov, ktorými môže mestská časť disponovať, poskytneme učiteľkám našich školských zariadení. Opísanú situáciu by bolo možné riešiť tak, že mestská časť by v rámci svojho ideového Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja deklarovala zásadu sociálnej pomoci ošetrenú aj finančne, ktorou by sa obsadzovanie miest v obecných zariadeniach dalo riešiť, v prípade potreby, spôsobom pridelenia bytu za výkon povolania uvedených zariadeniach. Takýto systém funguje v neďalekej Viedni. V položke výšky nájomného by sa mohla, ale veľmi citlivo, premietať aj nákladová položka rozvrhnutá na 15-20 ročné obdobie na splácanie úveru, za ktorý by mestská časť odkúpila takéto byty. Darmo sa budú poslanci predháňať na rokovaniach zastupiteľstva nápadmi, ako treba rozširovať kapacity škôlok, keď v nich nebude mať kto učiť, variť a zabezpečovať starostlivosť

a bezpečnosť. Mestská časť, a ani mesto dnes nie sú spôsobilé budovať či zriaďovať bytové domy ako v susednej Viedni, ktorá nám bola od gotiky vzorom. A preto, ak toho nie sú schopné, prečo nevyužiť príležitosť, ktorá sa v Ružinove teraz ponúka? To sú z môjho pohľadu významné argumenty a dôvody, cez ktoré som prihliadal na zmysluplnosť investičného zámeru Ovocné sady. Pani učiteľky, kuchárky, personál našich obecných zariadení, si nekúpia byty v iných drahších projektoch, ale pridelenie obecného nájomného bytu vidím ako reálny spôsob získania pracovných síl, ktoré Ružinov urgentne potrebuje. Mali by sme sa správať ako rozumní hospodári, a ak nejaký zákon takéto správanie neumožňuje, na čo sa obvykle vyhovárame, treba iniciovať jeho zmenu.

Patrik Guldan- ružinovský poslanec

Vydanie: Apríl 2018