Očami poslancov: Ružinov si ani neškrtne!

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Na najbližších 5 rokov si obmedzil prístup k verejným dotáciám - eurofondom, grantom či štátnej pomoci, v závislosti od konkrétnej výzvy a oprávnenosti žiadateľa.

Tento dlhý čas ďaleko prevyšuje funkčné obdobie súčasného vedenia MČ, ktoré sa k tomuto vážnemu problému postavilo nepochopiteľne ľahostajne. O probléme vedeli už v máji 2016, no poslancov neinformovali, túto skutočnosť sme sa dozvedeli až o polroka, v decembri - náhodne. Ihneď sme požiadali o vysvetlenie, ktoré bolo na naliehanie predložené až na februárovom zastupiteľstve 2017. Chyba sa stala na miestnom úrade. Zamestnával novoprijatých zamestnancov, ktorých neskoro prihlásil do Sociálnej poisťovne. To sa považuje za nelegálne zamestnávanie, ktoré je závažným porušením odborných povinností s dôsledkom straty možnosti uchádzať sa o čerpanie verejných dotácií. Chyba sa môže stať každému z nás, táto ale bude veľmi drahá a budeme za ňu platiť veľmi dlho. Doplatí na ňu celá mestská časť, každý Ružinovčan, každý Bratislavčan. Toto vážne pochybenie je o to zarážajúcejšie, že MÚ Ružinov má vo veci dotačnej politiky dlhoročné skúsenosti aj z druhej strany. Ružinov je poskytovateľom finančných dotácií a grantov. Z rozpočtu mestskej časti podporuje realizáciu aktivít a iniciatív obyvateľov, ktorí majú dobrý nápad na vylepšenie života v MČ a pre tento účel požaduje preukázať podmienky splnenia pomoci, ktoré sám riadne neplní! K žiadosti o dotáciu či grant žiada doložiť podľa zoznamu povinných príloh: a) potvrdenie správcu dane preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, b) potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne preukazujúce, že žiadateľ nemá nedoplatky. V prípade nesplnenia týchto formálnych náležitostí je žiadosť vylúčená. A to sa stalo samému MÚ Ružinov. Diskvalifikoval sa! Nadlho! Plánovali sme rozšíriť kapacity materských škôl, opraviť školské budovy, ich areály, budovať cyklotrasy, zveľadiť verejné priestory, vnútrobloky, detské ihriská, revitalizovať zanedbanú zeleň. Počítali sme s finančnou podporou, na ktorú sme mali nárok. Pre pochybenie ružinovského miestneho úradu môžeme na akúkoľvek pomoc z verejných zdrojov zabudnúť. Všetko, každá investícia bude hradená rozpočtu MČ, teda z financií Ružinovčanov. Tie však mohli byť použité na ďalšie skvalitňovanie života obyvateľov. Stále je čo zlepšovať! Peňazí nikdy nie je dosť! A už vôbec nie na veci verejné. Ružinovský rozpočet má svoje limity. Najviac z neho pohltí vzdelávanie, veľa stojí sociálna pomoc a služby; chod úradu tiež nie je lacný. Podrobný prehľad odkiaľ peniaze prichádzajú a kam odchádzajú poskytuje jednoduchá, prehľadná forma Interaktívny rozpočet- http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/interaktivny-rozpocet. Rozpočet Ružinova nedokáže pokryť všetky potreby naraz ani vyriešiť pálčivé problémy, akým je teraz nedostatok miest v materských školách. Záujem vysoko prevyšuje možnosti. Minulý rok škôlky zriadené MČ dostali 1250 žiadostí, neumiestnených zostalo 380 detí. Tento počet mohol byť v blízkej budúcnosti oveľa nižší. Koľkým rodinám by to veľmi pomohlo! Bratislava bola dlho z eurofondov takmer vylúčená. To sa zmenilo, v tomto programovom období, do roku 2021 má Bratislavský kraj pre Integrovaný regionálny operačný program vyčlenených 173 miliónov EUR. Z týchto zdrojov sme si mohli pomôcť, prilepšiť aj v Ružinove. Mohli...už nemôžeme.

Anna Reinerová

poslankyňa MČ Bratislava-Ružinov

 

Vydanie: Apríl 2017