Omnia

Namiesto Ústavu textilnej techniky administratívne centrum

 

Na Tomášikovej ulici chce približne o dva roky investor vybudovať nové administratívne centrum a nadviazať tak na susedný kancelársky objekt Omnipolis. Dnes na pozemku stojí starý areál Ústavu textilnej techniky. Svoj zámer investor predstavil v rámci verejného prerokovania.

Zámerom investora, spoločnosti Omnia Invest, je rozšíriť a doplniť svoj súčasný areál objektu Omnipolis na Trnavskej ceste o ďalšie administratívne a parkovacie priestory. Na tento účel plánuje využiť plochu susedného bývalého výrobného areálu Ústavu textilnej techniky na Tomášikovej ulici. Momentálne sa tu nachádza štvorpodlažná administratívna budova a niekoľko jedno až dvojpodlažných výrobných a skladových objektov. „Tento súčasný areál Ústavu textilnej techniky bude asanovaný a nahradený štyrmi šesťpodlažnými budovami s  verejne prístupnou zeleňou,“ objasnil plány spoločnosti Omnia Invest jej konateľ Tomáš Majer. Na prvom podlaží by mali byť situované obslužné priestory a na zvyšných piatich administratíva. Investor chce plánovanou výstavbou Omnia Business Center získať aj väčší počet parkovacích miest. Malo by ich byť vyše 700, pričom vyše 650 má byť podzemných. Na výrub je určených vyše 50 zväčša náletových drevín. „Snažíme sa zachovať maximum zelene, preto je aj podzemná garáž naprojektovaná v troch podlažiach pod všetkými budovami, aby gro parkovacích miest bolo pod povrchom,“ odôvodnil Majer. Vyrúbanú zeleň musí investor nahradiť buď v danom areáli alebo na iných miestach v Ružinove.

Spoločnosť Omnia Invest predstavila svoj zámer začiatkom júla na prerokovaní s verejnosťou. Tá však chýbala. Možno preto, že ide o už zastavaný areál ďalej od obytných budov. Svoje pripomienky na tomto prerokovaní tak vyjadrili odborníci z Ružinova a z magistrátu. „V súvislosti s uvedeným investičným zámerom by bolo vhodné s magistrátom doriešiť navrhovanú hlavnú cyklotrasu tak, aby viedla na opačnej strane Tomášikovej ulice, keďže takéto riešenie by bolo vzhľadom na majetkoprávne a stavebnotechnické riešenie vhodnejšie,“ uviedol vedúci referátu územného plánovania miestneho úradu Ružinov Jozef Polgáry. Podľa platného územného plánu mesta je totiž hlavná mestská cyklotrasa zakreslená popri zámere Omnia Business Center. Starosta Ružinova Dušan Pekár už rokoval so zástupcami spoločnosti Omnia Invest, aby sa na tejto cyklotrase finančne podieľali.

Z prerokovania zámeru bol vyhotovený záznam aj so všetkými pripomienkami pre účely posudzovania vplyvu výstavby na životné prostredie (EIA). Magistrát už pred pár dňami

Vydanie: September 2012