OZNAM: Obchodná verejná súťaž

                  

Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka týmto

 

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

 

o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy časti nehnuteľností za ďalej uvedených podmienok:

 

I. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ:

 

Mestská časť Bratislava–Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava

IČO: 00603155

 

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Vyhlasovateľ ponúka do nájmu časti nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava-Ružinov, a to konkrétne  časti pozemkov registra “C“ nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ružinov a Trnávka, ktoré sú špecifikované v  tabuľke č. 1, ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov Protokolom zo dňa 30. 10. 1991 a 30. 9. 1991, resp. sú v jeho vlastníctve, a časti spevnených plôch – chodníkov nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Nivy, Trnávka a Ružinov, ktoré sú súčasťou komunikácií III. triedy podľa zoznamu, ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestským častiam zo dňa 10.7.1992 o celkovej výmere 11.88 m2 (9x1,32 m2).

 

Tabuľka č. 1 – predmetom zverenia sú pozemky, časť pozemku o výmere 3,96 m2

 

1.         k.ú. Ružinov               ulica Raketová                           15679/10         1

            zverené protokolom č.23 zo dňa 30.10.1991

2.         k.ú. Ružinov               ulica Mierová 21                        805/1                          4405

            vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

 

LV č.

KN  parcela č.

k.ú.

Register

Druh pozemku

Celková výmera  v m2

Podiel

1

15679/10

Ružinov

C

Ostatné plochy

15690

1/1

4405

805/1

Ružinov

C

Ostatné plochy

7923

1/1

 

Predmetom zverenia nie sú pozemky, ale stavby o výmere 7,92 m2

3.         cesta Banšelova          , na parc. č. 22122/1, LV 1

4.         chodník Jelačičova, na parc. č.  21895/2       , LV 797         

5.         chodník Ondavská, na parc. č. 21942, LV 797         

6.         chodník Ružová dolina, na parc. č. 15302, LV nezaložený  

7.         chodník Súťažná DK, na parc. č. 9886/54, LV 1

8.         chodník Krasinského, na parc. č. 22172, LV 1040

9.         chodník Rezedova 3, na parc. č.  957, LV 1201

 

III. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, a to dva roky.

 

IV. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť

Nájomná zmluva bude uzatvorená podľa príslušných ust.  § 663 a násl. Občianskeho zákonníka.

 

V. Účel nájmu a minimálna výška nájomného

 

Účel nájmu:

 • umiestnenie 9 ks zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov, a to konkrétne v nasledovných lokalitách:

 

 1. Ostredky –  chodník prislúchajúci k Raketovej ul., Vrakunská ceste pri zastávke MHD;
 2. Trnávka – na Banšelovej ulici pri zastávke MHD;
 3. Prievoz – za miestnym úradom na Mierovej 21;
 4. Starý Ružinov – chodník prislúchajúci k Jelačičovej ul., na rohu s Cyrilovou ulicou;
 5. Starý Ružinov – chodník prislúchajúci k Ondavskej ul., pri bytovom dome Ondavská 2;
 6. Ružová dolina - chodník prislúchajúci k Ružovej doline na rohu so Sklenárovou ulicou
 7. Nivy – pri Dome Kultúry na Súťažnej ulici;
 8. Trnávka –  chodník prislúchajúci ku Krasinského ulici za podjazdom;
 9. Trávniky – chodník ( parkovisko)  Rezedova 3.

 

Minimálna výška nájmu:

Minimálna cena nájmu je 182,50 € za 1m2/ ročne, t. j. 15,20 € za 1m2/ mesačne.

 

VI. Podmienky účasti uchádzača v súťaži

 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia, neziskové organizácie. Každý navrhovateľ (uchádzač) predloží pri podávaní návrhu vyhlasovateľovi:
 • fyzická osoba – živnostník: originál alebo overenú kópia výpisu zo živnostenského registra (nie starší ako jeden mesiac);
 • obchodná spoločnosť: originál alebo overenú kópia výpisu z obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac);
 • občianske združenie a nezisková organizácia: originál alebo overenú kópia stanov alebo iného zakladateľského dokumentu a výpisu z príslušného registra;
 • overené čestné prehlásenie, že nemá záväzky voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, voči vyhlasovateľovi, nie je v likvidácii, v konkurze alebo v reštrukturalizácii, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.

 

VII. Obsah súťažného návrhu

 

 1. Súťažný návrh musí obsahovať identický text návrhu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podmienok, pričom navrhovateľ (uchádzač) do návrhu doplní nasledovné časti:

-      svoje identifikačné údaje (záhlavie zmluvy),

-      výšku mesačného a ročného nájomného za 1m2 a celkovú výšku nájomného, 

-      označenie osôb, ktoré sú oprávnené konať za navrhovateľa (uchádzača) a ktoré za neho podpisujú zmluvu.

Vyššie uvedené časti musia byť do zmluvy doplnené spôsobom, ktorý neumožňuje ich neskoršie pozmeňovanie.

Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobami, ktoré sú oprávnené konať za navrhovateľa (uchádzača) a ktoré sú takto označené v návrhu zmluvy.

Navrhovateľ (uchádzač) môže podať len jeden návrh zmluvy, bez možnosti variantných riešení, pričom tento návrh musí byť podaný, doplnení a podpísaný v piatich rovnopisoch.

Predloženým návrhom zmluvy je navrhovateľ (uchádzač) viazaný až do oznámenia výsledkov súťaže, pričom ho po jeho predložení už nemôže odvolať alebo meniť.

Vyhlasovateľ na požiadanie poskytne navrhovateľovi (uchádzačovi) elektronickú verziu textu návrhu zmluvy.

 1. Súťažný návrh musí ďalej obsahovať sprievodný list podpísaný osobami oprávnenými konať za navrhovateľa (uchádzača), v ktorom uvedie, že podáva súťažný návrh a že v celom rozsahu akceptuje tieto súťažné podmienky a rovnako tak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži uvedené v článku VI.
 2. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

 

VIII. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

 

Meno:       Ing. Alexandra Pagáčová

Telefón:   02/48284389

E-mail:     alexandra.pagacova@ruzinov.sk

 

IX. Spôsob podávania súťažných návrhov

 

Navrhovatelia (uchádzači) sú  povinní doručiť záväzné súťažné písomné návrhy poštou alebo osobne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava v zalepenej obálke s označením:

 

„Obchodná verejná súťaž zberné kontajnery – NEOTVÁRAŤ“

 

X. Lehota na  podávanie súťažných návrhov

 

 1. Záväzný súťažný návrh musí byť doručený vyhlasovateľovi v termíne do 30.10.2017 do 9:00 hod., inak sa na neho nebude prihliadať. 
 2. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, dopĺňať ani upravovať.
 3. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam.
 4. Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky, nepredložil požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.
 5. Navrhovatelia (uchádzači) v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

 

XI. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

 

výška ponúkaného nájomného - váha kritéria 100 %.

 

XII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy

 

 1. Výsledky súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov na internetovej stránke www.ruzinov.sk do 30.10.2017.
 2. Výsledky súťaže budú jednotlivým navrhovateľom oznámené v termíne najneskôr do 20 dní po vyhodnotení návrhov. 
 3. Zmluva o nájme bude uzatvorená najneskôr do 30 dní po vyhodnotení návrhov.

 

XIII. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 1. Kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.
 2. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.
 3.  Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli úradu a na internetovej stránke www.ruzinov.sk.
 4. Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu.
 5. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
 6. V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska  požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v tých súťažných podmienkach, sa na takýto súťažný návrh nebude prihliadať.
 7. V prípade zistenia chýb v písaní, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, vyzvať navrhovateľa na ich odstránenie.

 

V Bratislave

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Ing. Dušan Pekár, v.r.  starosta

 

Vydanie: November 2017