Oznamy

Oznam o verejnej obchodnej súťaži

Mestská časť Bratislava- Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu – Dom kultúry Bulharská 60, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: BA -m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor za minimálnu výšku nájomného 2481,60,- €/rok a investície 300.000,- € na dobu 25 rokov. Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 26.01.2018 alebo osobne do podateľne úradu najneskôr 29.01.2018 do 12.00 hod. Na neskoro podaný návrh sa neprihliada. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava- Ružinov a internetovej stránke www.ruzinov.sk.

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva  na Verejné zhromaždenie a diskusiu k územným plánom zón, stavebným uzáverám a investičným zámerom v Ružinove 31. januára 2018 od 17:30 hod. do 19:30 hod. veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21

 

Výročná členská schôdza ZO JDS Štrkovec bude dňa 6. 3. 2018 o14:00 hod. v malej sále DK Ružinov

ZO JDS Štrkovec bude vyberať členské na rok 2018 vo februári každú stredu v čase od 14.00 do 16.00 na SIC Zimnej 1

 

ZO JDS Štrkovec pozýva seniorov na výlet dňa 14.2.2018 do Starého Smokovca a na Hrebienok do ľadového domu.

Zraz účastníkov o 5:30 pred hlavnou stanicou, odchod vlaku o 6:03 hod. Každý účastník musí byť primerane vybavený obuv, oblečenie, občerstvenie, palice, poprípade lieky. Užite si cestovanie vlakom a potešte sa pohľadom na krásu našich hôr. inf. Tencerová 0905 870250

 

Stretnutie so starostom Ružinova

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. FEBRUÁR od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Mierová 46

 

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

31. 1. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Petra Palenčárová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Pošeň

 

7. 2. 2018 16:30 - 17:30

PaedDr. Mária Barancová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Prievoz

 

14. 2. 2018 16:30 - 17:30

Bc. Radovan Bajer

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Štrkovec

 

21. 2. 2018 16:30 - 17:30

Mgr. Martin Lazík

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Ostredky

 

28. 2. 2018 16:30 - 17:30

Ing. Peter Turlík

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Trnávka

 

Vydanie: Január - Február 2018