PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020: VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Do volieb sú necelé tri mesiace. Kedy musíte požiadať o hlasovací preukaz? Kto vám bude vedieť povedať, či váš mail prišiel a v akom stave je vaša žiadosť? Ako to bude s voľbou zo zahraničia? Kde môžete voliť? Ako zistíte, kto kandiduje?

 

O novom zložení parlamentu rozhodnú voliči v ľahko zapamätateľný deň – v sobotu 29. februára. V týchto voľbách bude možné voliť nielen v mieste svojho bydliska, resp. s hlasovacím preukazom v ľubovoľnom okrsku na Slovensku, ale aj poštou.

Voľba poštou

V posledných voľbách tento spôsob v Ružinove využilo 357 voličov, odhaduje sa však, že tentokrát bude toto číslo výrazne vyššie.

Požiadať o voľbu poštou môže občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale aj ten, ktorý tu trvalý pobyt má, ale v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenska (dlhodobý študijný, pracovný alebo iný pobyt, tj. nie dovolenka iba v čase konania volieb). Na základe žiadosti je potom zapísaný do samostatného zoznamu.

Kde zoženiem tlačivá?

Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke www.ruzinov.sk, resp. na webe ministerstva vnútra. Dôležité je však poslať žiadosť na správnu adresu. Ten, kto nemá trvalý pobyt na Slovensku, ju musí doručiť na ministerstvo vnútra. Naopak, ten kto trvalý pobyt na Slovensku ešte stále má, musí komunikovať s obcou (mestskou časťou).

Dôležité termíny a adresy

Volič, ktorý chce požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, aby mohol voliť na území Slovenska napríklad počas lyžovačky, oň môže požiadať do 10. februára písomne na adrese Miestny úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailovej adresy volby@ruzinov.sk. Obec začne distribuovať hlasovacie preukazy na adresy uvedené v žiadosti doporučene a „do vlastných rúk“ po 20. januári 2020. Ak sa niekto rozhodne vyzdvihnúť si hlasovací preukaz osobne, stačí prísť najneskôr v piatok - deň pred voľbami v úradných hodinách na miestny úrad.

Ten, kto chce voliť poštou, musí svoju žiadosť doručiť najneskôr do 10. januára 2020 na adresu Miestny úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo na e-mailovú adresu volby@ruzinov.sk. Obec zašle žiadateľovi o voľbu poštou najneskôr 25. januára 2020 na adresu miesta pobytu v cudzine (nie je možné zasielať obálky na hlasovanie poštou na adresu na Slovensku) obálku s odtlačkom úradnej pečiatky, hlasovacie lístky, poučenie o spôsobe hlasovania a návratnú obálku. Tá musí byť označená heslom "Voľba poštou". Poštovné uhrádza volič. Obec začne zasielať hlasovacie lístky a obálky s poučením o spôsobe hlasovania voličom do zahraničia po 20. januári 2020.

Občiansky alebo pas?

Právo voliť má každý občan Slovenska, ktorý v deň volieb dovŕši 18 rokov. Po vstupe do volebnej miestnosti sa komisii preukáže občianskym preukazom, aby bolo možné overiť aj trvalý pobyt. Niekoľkokrát sa nám totiž v posledných voľbách stalo, že sa občan snažil preukázať len na základe pasu, čo však možné nie je.

Zažili sme...

V čase volieb zažívajú členovia volebných komisií množstvo do istej miery absurdných, ale občas aj konfliktných situácií. Stalo sa napríklad, že práva voliť sa dožadovali cudzí štátni príslušníci, a to tak nástojčivo, až musela zasahovať polícia.

Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk.

 

 

 

Vydanie: December 2019