Právne poradenstvo: Pravidlá sú kamarát: "Spoločné" nie je "Moje"

Priatelia buďme, dlhy si plaťme a pravidlá dodržiavajme. To by mohlo byť jedno zo základných pravidiel vo vzťahoch ľudí, ktorí majú bližšie vzťahy a často podceňujú dôsledky niektorých svojich činov. O tom, ako postupovať v prípadoch, keď si od vás chce niekto z priateľov „len tak“ požičať peniaze alebo si suseda z vchodu myslí, že môže sama rozhodovať o tom, ako bude vyzerať predzáhradka alebo ako sa budú využívať pivnice, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

Požičal som známemu peniaze a ani po niekoľkých mesiacoch mi ich nevrátil. Žiadnu zmluvu sme však nepodpísali. Existuje nejaký spôsob ako ich od neho dostať?

Zmluva o pôžičke môže byť uzavretá v písomnej ako aj v ústnej forme. Neexistencia písomnej zmluvy preto sama o sebe nebráni vymáhaniu vrátenia pôžičky. Keď však dlžník nevráti pôžičku dobrovoľne v dohodnutej dobe, veriteľ musí podať žalobu o zaplatenie na súd. V prípade ústne uzavretej pôžičky môže byť dokazovanie problematické.

Ak veriteľ nemá jednoznačný dôkaz, mal by sa pokúsiť uzatvoriť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach dlhu, v rámci ktorej by dlžník uznal prijatie pôžičky a zároveň by z tejto dohody boli zrejmé aj termíny splátok. Takáto dohoda by už bola relevantným dôkazom pre súdny spor.

Najlepšou formou zabezpečenia pohľadávky je spísať uznanie dlžníka alebo samotnú zmluvu o pôžičke vo forme notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom.

Suseda sa rozhodla, že upraví a svojsky vyzdobí predzáhradku pri vchode bez konzultácie s ostatnými vlastníkmi a správa sa akoby to bol jej majetok. Čo môžu robiť ostatní vlastníci, ak chcú, aby ju dala do pôvodného stavu?

Správa predzáhradky ako pozemku priľahlého k bytového domu patrí do kompetencie spoločenstva vlastníkov, resp. správcu. Zároveň však platí, že každý vlastník môže užívať priľahlý pozemok, čo však neznamená, že je oprávnený bez súhlasu ostatných vlastníkov využívať ho výlučne alebo robiť na ňom bez ich súhlasu úpravy. Vlastníci sa môžu na schôdzi dohodnúť, že zveria údržbu predzáhradky niektorému z vlastníkov, ale rovnako sa môžu dohodnúť, že žiadny z vlastníkov nemôže vykonávať záhradkárske práce v predzáhradke a tieto bude zabezpečovať výlučne správca.

Vlastníci môžu taktiež na schôdzi prijať rozhodnutie, aby spoločenstvo, resp. správca vyzval vlastníka, aby upustil od určitého konania, prípadne ak nespolupracuje, na jeho náklady vrátiť pozemok do pôvodného stavu.

Ideálne riešenie z hľadiska predchádzania sporným situáciám sa javí prijať na schôdzi vlastníkov záväzný domový poriadok, ktorý by detailnejšie upravoval práva vlastníkov užívať spoločné priestory a pozemky, a za porušenie ustanovoval pokuty. Bližšie k tejto téme viď. Ružinovské Echo 6/2021. Ak vlastník robí úpravy na pozemku, ktorý patrí obci, je potrebné požiadať o vyriešenie tohto problému vlastníka pozemku, t.j. obec, resp. mestskú časť.

Bývalí nájomníci, ktorým som chcel vyjsť v ústrety, majú ešte rok po odsťahovaní trvalý pobyt na mojej adrese, stále im sem chodí pošta a dokonca ich tu raz ráno hľadala polícia. Odmietajú však so mnou na túto tému hovoriť. Čo môžem robiť?

Podľa zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Na zrušenie súhlasu s prihlásením na trvalý pobyt nie je potrebný súhlas osôb, ktorým bol tento súhlas udelený.

Je však potrebné ohlasovni pobytu (ohlasovňou je obec a v prípade Bratislavy príslušná mestská časť) zaslať návrh na zrušenie trvalého pobytu, pričom v návrhu musí byť špecifikovaná nehnuteľnosť, na ktorej adrese bol zriadený trvalý pobyt a tiež osobné údaje osôb, ktorým má byť trvalý pobyt na danej adrese zrušený.

AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov.

 

Vydanie: Júl - August 2021