Právne poradenstvo: Rodina a práca v čase lockdownu

Pandémia so sebou priniesla množstvo situácií, ktoré zasahujú ako náš pracovný, tak aj osobný život. O tom, na čo si treba dávať pozor, ktoré nariadenia nás ochraňujú a ktoré by sme si rozhodne nemali vykladať len podľa vlastnej svojvôle, sme sa rozprávali s JUDr. Luciou Krošlákovou z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

Sme rozvedení a deti máme v striedavej starostlivosti. Manžel mi už druhýkrát odmietol odovzdať deti (býva v susednom okrese) a argumentuje, že sa nemôže cestovať medzi okresmi.

Ak rozsudok súdu upravuje zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti s povinnosťou rodiča odovzdať dieťa druhému rodičovi v mieste bydliska druhého rodiča, porušenie tejto povinnosti je nerešpektovaním súdneho rozhodnutia, ktoré má aj závažné následky. V prvom rade môže druhý rodič požiadať súd o nútený výkon rozhodnutia, v dôsledku ktorého dôjde k odňatiu dieťaťa a jeho odovzdaniu oprávnenému rodičovi.

Tento úkon sa realizuje za asistencie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý môže požiadať o súčinnosť aj políciu, ak hrozí, že by mohlo dôjsť k fyzickému násiliu alebo ak povinný rodič odmieta súčinnosť. Uvedený postup môže zanechať negatívne následky najmä na psychike dieťaťa. Odmietnutím rešpektovania súdneho rozhodnutia sa povinná osoba taktiež dopúšťa trestného činu marenia výkonu súdneho rozhodnutia s trestnou sadzbou jeden až päť rokov. Počas prvého lockdownu výnimky zo zákazu vychádzania nepokryli všetky životné situácie - vrátane problematiky odovzdávania detí (čo bolo vzhľadom na novosť situácie pochopiteľné), avšak neustále sa meniace pravidlá zákazu vychádzania už reflektujú aj na túto situáciu. Uznesenie vlády SR č. 77/2021 zo dňa 05.02.2021 v bode 18 zaviedlo výnimku, podľa ktorej sa zákaz vychádzania nevzťahuje „na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť“. Nie je teda porušením zákazu vychádzania, ak idete odovzdať dieťa druhej osobe, ktorá má v zmysle rozsudku súdu právo na styk s dieťaťom.

Zamestnávateľ nám nariadil home-office, absolútne však nerešpektuje pracovnú dobu, zoom porady máme bežne do ôsmej večer a často telefonuje aj potom. Má na to právo?

V prvom rade je potrebné povedať, že aktuálny home-office (práca na doma nariadená zamestnávateľom z dôvodu pandémie) nie je domáckou prácou alebo teleprácou, ale ide o prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma (upravené v ust. § 52 ods. 5 Zákonníka práce), pričom druh práce musí umožňovať výkon práce z domu. Zamestnávateľ však musí dodržať množstvo povinností súvisiacich najmä s ochranou zdravia zamestnanca, a to aj pri práci vykonávanej zamestnancom z domu (napríklad zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce, zabezpečiť, aby klávesnica bola od monitoru oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám, atď.).

Čo sa týka pracovného času, zamestnávateľ je oprávnený určiť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, vykonávať prácu a plniť povinnosti uvedené v pracovnej zmluve, a to v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce (§ 85 a nasl.). Určenie pracovného času nesmie byť v rozpore s pracovnou zmluvou a Zákonníkom práce. Aj pri práci na doma sa uplatňuje práca nadčas, to znamená, že ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas, za túto mu patrí príslušná odmena. V prípade, ak výkon práce vyžaduje komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi alebo kolegami prostredníctvom telefonických hovorov alebo konferenčných videohovorov (realizovaných napr. cez aplikáciu zoom, teams, atď.), je zamestnanec v dohodnutom alebo určenom pracovnom čase povinný využívať tieto pracovné prostriedky na výkon práce. Samozrejme, aj pri práci z domu je zamestnávateľ povinný rešpektovať prestávky zamestnanca na odpočinok, jedenie, ako aj prestávky pri práci.

AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania pozastavené.

 

Vydanie: Marec 2021