Právne poradenstvo: Slušne sa musíme správať aj k susedom

Pozná to asi každý, kto býva v bytovom dome. Vždy sa nájde niekto, kto fajčí na balkóne a vám z toho páchne celý byt, kto pravidelne cez víkendy žúruje ešte aj po polnoci alebo kto si myslí, že je v poriadku využívať spoločné priestory sám pre seba, lebo „veď spoločné je aj moje“. Donedávna boli ostatní susedia takmer bezmocní, dnes už je však situácia iná. O tom, ako môžu spoluvlastníci postupovať, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

Do nášho domu sa prisťahovali noví susedia. Pravidelne ešte aj po polnoci je od nich počuť hlasnú hudbu a fajčia aj v spoločných priestoroch. Upozornenia ani snaha o dohovor nepomohli a polícii jednoducho neotvorili. Čo môžeme robiť?

Volajte políciu

Rušenie nočného pokoja je priestupkom proti verejnému poriadku, pričom za nočný pokoj sa považuje časový interval od 22.00 hod. do 06:00 hod. Priestupok je privolaná mestská polícia (159) oprávnená prejednať v blokovom konaní a vyriešiť ho napomenutím alebo udeliť páchateľovi priestupku pokutu 33 eur a v rozkaznom konaní dokonca až do 250 eur. Zásadným problémom však býva situácia, kedy páchateľ neotvorí dvere, čím znemožní prejednanie a zistenie priestupku. Privolanie obecnej polície v takom prípade často nepomôže vôbec alebo len na chvíľu, počas prítomnosti polície.

Schovávať sa nepomôže

Od 1. 1. 2020 je však účinná novela zákona o vlastníctve bytov, ktorá by mohla pomôcť riešeniu obdobných situácií. Predmetná novela doplnila do zákona povinnosť vlastníkov, nájomcov, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Až do účinnosti tejto novely neboli povinnosti uvedené v domovom poriadku právne vynútiteľné, pretože zákon domový poriadok ani povinnosť dodržiavať ho neupravoval.

Domový poriadok

V zmysle zákonnej definície je domový poriadok súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. Vďaka tomu si môžu vlastníci na schôdzi odhlasovať domový poriadok a upraviť v ňom pravidlá spolunažívania v dome, medzi nimi napr. povinnosť dodržiavať nočný pokoj, zásady využívania spoločných priestorov, atď. Zároveň si môžu dohodnúť aj sankcie za porušenie povinností uvedených v domovom poriadku a tiež osoby alebo skupiny osôb oprávnené rozhodovať o uložení sankcií.

Riešenie? Pokuta

Ak dostane vlastník pokutu napr. 200 eur za porušenie nočného pokoja, pravdepodobne si nabudúce rozmyslí, či bude dodržiavať domový poriadok. Takéto riešenie síce nepomôže ihneď v situácii, kedy dochádza k rušeniu nočného pokoja, ale môže mať významný vplyv pre motiváciu dodržiavať domový poriadok. Samozrejme, vlastník naďalej môže privolať mestskú políciu, aby sa pokúsila vyriešiť priestupok a takéto zdokumentovanie priestupku môže byť následne použité aj ako dôkaz pri riešení porušenia podľa domového poriadku a uložení pokuty.

Zaplatené pokuty budú príjmom bytového domu, t.j. všetkých vlastníkov. V prípade, ak porušiteľ pokutu dobrovoľne nezaplatí, môže jej zaplatenie správca bytového domu vymáhať rovnako ako v prípade neplatenia mesačných preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. Správca alebo predseda spoločenstva môže sankcie vymáhať mimosúdnym, prípadne následne aj súdnym spôsobom.

Posledná možnosť

V extrémnych prípadoch, ak vlastník bytu hrubo poškodzuje byt alebo spoločné časti domu alebo sústavne narušuje pokojné bývanie, porušuje dobré mravy v dome, môže vlastník (alebo viacerí vlastníci) alebo spoločenstvo podať návrh na súd, aby nariadil predaj bytu. Keďže ide o významný zásah do vlastníckeho práva vlastníka, tento postup je vhodný len v naozaj ojedinelých prípadoch, kedy žiadne iné kroky nepomohli k vykonaniu nápravy.

AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov.

 

Vydanie: Jún 2021