Prievoz bude mať územné plány zón

Mestská časť Ružinov má momentálne rozpracovaných viacero územných plánov zón. Čoskoro sa k nim pridajú ďalšie dva, konkrétne tie v Prievoze.

Obstarávanie územných plánov zón Prievoz - západ a Prievoz - východ odobrili na marcovom miestnom zastupiteľstve ružinovskí poslanci. „Na základe uvedeného mestská časť začne proces obstarávania týchto územných plánov zón. Prvým krokom bude žiadosť o súhlas hlavného mesta v zmysle štatútu. Potrebujeme totiž od mesta súhlas s obstarávaním predmetných územných plánov zón,“ povedala Alexandra Szökeová, vedúca Odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy na ružinovskom miestnom úrade. „Naplno sme teda odštartovali proces územných plánov zón v Prievoze, aby mohli byť schválené v miestnom zastupiteľstve. Nebude to ale o pár mesiacov, bude to trvať dlhšie, možno aj niekoľko rokov,“ doplnil ružinovský starosta Dušan Pekár. Oblasť Prievoz doteraz nemala územné plány zón. Aj keď zmluvy boli kedysi uzatvorené so spracovateľom, ich obstarávanie nikdy nezačalo. „Územné plány zón v Prievoze sú jedným z tých prípadov, v ktorých zmluvy boli podpísané ešte v minulosti za bývalého vedenia. Stretol som sa s obyvateľmi aj s odbornými zamestnancami miestneho úradu a povedali sme si, že ideme konečne prioritne riešiť práve túto oblasť. Zmluvy boli kedysi podpísané nie na také územie, aké sme teraz schválili v zastupiteľstve. Komunikovali sme aj so spracovateľom, ktorý nemal problém zmeniť zmluvu,“ objasnil Dušan Pekár. Územný plán zóny Prievoz – východ sa tak bude zaoberať lokalitou vymedzenou zo severu Gagarinovou ulicou, z východu Osvetovou a Telocvičnou ulicou, zo západu Parkovou a Kaštieľskou ulicou a jeho južnou hranicou bude diaľnica D1. Hranicami územného plánu zóny Prievoz – západ zas budú: zo severu Gagarinova ulica, z východu Kaštieľska a Parková ulica, z juhu diaľnica D1 a zo západu Hraničná ulica.

Ružinov pripravuje 13 územných plánov zón

Územné plány zón spodrobnia veľký územný plán hlavného mesta, ktorý je momentálne platný v Prievoze, ako aj na celom území Bratislavy. „Ten je ale robený vo veľkej mierke 1:10 000, preto sú potrebné aj územné plány zón. Tie regulujú plochy a určujú verejnoprospešné stavby, dávajú sem indexy zastavanosti, podlažnosti a tak ďalej,“ dodala Alexandra Szökeová. Tak ako aj v iných prípadoch aj tu platí, že územné plány sú z hľadiska obstarávania veľmi náročné. Prievoz sa tak svojich územných plánov zón dočká najskôr o 3 až 5 rokov. Mestská časť celkovo pripravuje 13 územných plánov zón, vrátane dvoch nových v Prievoze. Ružinov chce územnými plánmi zón zaviesť jasné pravidlá regulácie v lokalitách: Štrkovecké jazero; Bajkalská, Drieňová; Bajkalská – roh; Ostredky; Zimný prístav; Líščie nivy – Palkovičova; Miletičova trhovisko; Pošeň – sever; Pošeň – juh a Pálenisko-Prístav Bratislava. V prípade schváleného ÚPN-Z Trnávka – stred Ružinov obstaráva Zmeny a doplnky 01.

Katarína Kostková

Vydanie: Apríl 2018