Príspevky a povinnosti: Dôležité dátumy pre Ružinovčanov

Pomoc pre rodiny so deťmi, ale aj dane za štvornohých miláčikov. Popri výhodách, ktoré môžu získať obyvatelia Ružinova, netreba zabúdať ani na svoje povinnosti. Pripravili sme preto prehľad všetkého, na čo by ste v budúcom roku (ak sa vás to týka) nemali zabudnúť. 

RODINY S DEŤMI

Príspevok pri narodení dieťaťa Dokedy oň môžete požiadať? Do šiestich mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na tento príspevok zaniká.

Príspevok pre prváčikov

Dokedy oň môžete požiadať? Do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu.

SENIORI

Príspevok na stravovanie

Kto oň môže požiadať? Nepracujúci dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur.

V akej výške sa vypláca? Príspevok sa vypláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed.

Opatrovateľská služba

Kto o ňu môže požiadať? Seniori so stupňom odkázanosti minimálne II.

Čo ponúka? Pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz obeda, pomoc pri osobnej hygienie a pri stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len o dovoz obedov.

RUŽINOVČANIA V NÚDZI

Príspevok na letný tábor pre deti v hmotnej núdzi

Kedy oň môžete požiadať? Zvyčajne od polovice mája do polovice júna.

Príspevok v náhlej alebo hmotnej núdzi

Kto oň môže požiadať? Obyvateľ s trvalým pobytom v Ružinove (za presne špecifikovaných podmienok) môže požiadať o poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 100 eur, resp. 160 eur v prípade, že ide o rodinu s deťmi.

RUŽINOVČANIA S POSTIHNUTÍM

Prepravná služba

Kto o ňu môže požiadať? Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie (po splnení podmienok definovaných vo VZN).

V akej výške sa vypláca? Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,60 eura/km. Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie prepravnej služby si fyzická osoba dohodne s poskytovateľom prepravnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

NA ČO NEZABUDNÚŤ

Daň za psa

Povinnosť prihlásiť psa je do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Týka sa tých, ktorí doposiaľ daň ešte neplatili. Uhradiť ju však nemusíte do konca januára, ale zaplatíte ju na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou platnosťou. To, že máte daňovú povinnosť, oznámte mestu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za vaše zviera.

Prihlášky do MŠ a ZŠ

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na ďalší školský rok sa podávajú v mesiaci máj, konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí zverejňuje riaditeľ/-ka materskej školy po dohode so zriaďovateľom na verejnosti dostupnom mieste materskej školy, vrátane webového sídla materskej školy.

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa v súlade s platným VZN koná v priestoroch základných škôl spravidla druhý aprílový týždeň. Povinne sa ho zúčastnia všetky deti, ktoré k 1. 9. príslušného školského roka dovŕšili vek 6 rokov.

Aktuálne informácie môžete nájsť na www. ruzinov.sk.

Daň z nehnuteľnosti a za smeti

V prípade, že ste sa počas tohto roka stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie – daň z nehnuteľnosti. Túto daň však nespravuje mestská časť, ale magistrát.

Rovnako je to aj v prípade, že poplatky za odvoz odpadu neplatíte prostredníctvom správcu vo vašom dome. Podrobnejšie informácie nájdete na www.bratislava.sk.

 

Vydanie: December 21 - Január 22