Pýtali sme sa: Výmaz z listu vlastníctva

Odkúpili ste si pred rokmi byt od mestskej časti, teraz ho chcete predať, ale na liste vlastníctva máte zapísané záložné právo na nesplatenú časť ceny v prospech mestskej časti? Poradíme vám, čo s tým.

Tí z vás, ktorí si pred rokmi odkúpili od mestskej časti svoj „štátny“ byt (ten, ktorý ste mali v minulosti pridelený), máte v liste vlastníctva poznámku o záložnom práve k bytu na obdobie 10 rokov. Zriaďovalo sa na zabezpečenie peňažnej pohľadávky záložného veriteľa (obce/mesta) voči záložcovi (kupujúci-nájomca bytu) z dôvodu poskytnutej zľavy z kúpnej ceny v zmysle zákona. Ak by kupujúci chcel byt predať skôr ako o desať rokov, musel by túto cenu doplatiť.

Ako treba postupovať po týchto 10 rokoch? Po uplynutí lehoty odporúčame vyžiadať si od mestskej časti potvrdenie o zániku záložného práva, ktorého originál alebo overená fotokópia sa doloží k návrhu na výmaz záložného práva na kataster. Výmaz sa vykoná záznamom, správny poplatok sa neplatí. Tlačivo - žiadosť o súhlas k výmazu záložného práva - je zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti, www.ruzinov.sk, v časti „tlačivá“, príp. akékoľvek informácie v danej veci poskytne aj Oddelenie nájomných bytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov – p. Jana Klöcklerová, tel. č. 02/ 48 28 42 27, prípadne e-mailom na adrese bytove@ruzinov.sk.

 

Vydanie: Marec 2023