Pýtali ste sa: Čo sa chystá vo Vašom okolí?

Jednou z najčastejších otázok, ktoré obyvatelia adresujú mestskej časti, je "čo sa to plánuje pri našom dome a kedy to bude hotové". Pripravili sme preto pre vás prehľad plánovanej výstavby a rekonštrukcií. Zoznam je aktuálny v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa a na webe ho budeme aktualizovať.

Ružinov sa rozrastá a pribúdajú nové stavby, komunikácie, priestory pre relax. Kým oficiálne má Ružinov "len" vyše 80-tisíc obyvateľov, neoficiálne je ich o 20-tisíc viac a takého množstvo ľudí potrebuje širokú infraštruktúru - potrebujeme ihriská, škôlky a školy pre deti, parkovacie domy, ktoré nám pomôžu zvládať problémy statickej dopravy, ale myslieť musíme aj na seniorov. Zároveň treba investovať aj do lokalít, ktoré sú tu už desaťročia a výrazne sa na nich podpísal zub času. Súčasťou tohto zoznamu nie sú aktivity súvisiace s údržbou zelene a čistením.

Výstava a obnova škôl

- ZŠ Medzilaborecká – nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne (prebiehajú práce)

- ZŠ Ostredkova – nový pavilón učební, nová telocvičňa (prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa)

- ZŠ Vrútocká – oprava a zateplenie strechy, oprava vnútorných rozvodov a vodozádržných opatrení (práce boli realizované)

- MŠ Medzilaborecká - zateplenie fasády a oprava a zeteplenie strechy a riešenie vodozádržných opatrení budovy ( príprava na realizáciu)

- MŠ Haburská 4 – vodozádržné opatrenia (ukončená inžinierska činnosť, príprava na realizáciu)

- MŠ Vietnamská - oprava a vybudovanie zelenej strechy na budove pavilónu (prebieha verejné obstarávanie)

- MŠ Piesočná - sanácia troch samostatných vstupov do objektu MŠ, oprava komína (prebieha realizácia)

- rekonštrukcia a zmena účelu objektu Tomášikova 25 - rekonštrukcia priestorov na predškolské zariadenie, stavebné práce v interiéri, oprava a zateplenie strechy (od polovice januára prebieha rekonštrukcia, kt. bude ukončená v júni 2022)

Inštitúcie, zariadenia a verejné priestory

-Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia objektu a priľahlých priestorov (stavba bola ukončená, prebieha kolaudačné konanie)

- Miestny úrad - centrum služieb občanom a oprava terás pred vstupmi A a B do budovy (prebieha rekonštrukcia)

- rekonštrukcia sídla Mestskej polície Ružinov - rekonštrukcia a rozšírenie priestorov pre Mestskú políciu Ružinov v budove na Listovej (prebieha rekonštrukcia)

- Knižnica Ružinov - Miletičova 47 - oprava a údržba priestorov knižnice a zariadenie interiéru (prebieha rekonštrukcia)

- rekonštrukcia priestorov knižnice (Bachova 7 a 9), stavebné práce v interiéri, výmena okien, zateplenie fasády, oprava a zateplenie strechy (príprava verejného obstarávania)

- revitalizácia Trhoviska Miletičova - súťaž návrhov - revitalizácia jestvujúceho trhoviska, cieľom je zjednotenie celého areálu s potrebnou vybavenosťou trhoviska a oddychové zóny, geodetické zameranie (prebieha súťaž návrhov) - revitalizácia trhoviska Herlianska a Bachova

- revitalizácia jestvujúcich trhovísk, cieľom je zjednotenie celého areálu s potrebnou vybavenosťou trhoviska a oddychové zóny (ukončená projektová dokumentácia)

- modernizácia Domova dôchodcov Pažitková

- modernizácia budovy podľa PD (ukončená projektová dokumentácia)

- modernizácia RDS Sklenárova, Pivonková - modernizácia a prestavba RDS Sklenárova, Pivonková (ukončená projektová dokumentácia)

- oprava strechy Hojdana, Haburská 2

- vypracovaná projektová dokumentácia, realizácia (prebieha inžinierska činnosť)

Parkoviská a komunikácie

- parkovací dom na Štrkovci - pripravený je návrh (realizácia má byť do dvoch rokov)

- parkovisko na Súmračnej – výmena povrchu asfaltovej plochy (realizácia prác má byť ukončená začiatkom júna)

- parkovisko Mesačná - Jesenná – oprava povrchu (prebieha realizácia)

- parkovací dom U deda (spracováva sa projektová dokumentácia)

- parkovací dom Exnárova „A“ (spracováva sa projektová dokumentácia)

- rekonštrukcia ciest a chodníkov (spracováva sa projektová dokumentácia podľa harmonogramu opráv)

Športoviská a ihriská

- rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci - výmena povrchu (začali sa práce)

- výstavba plavárne (príprava projektovej dokumentácie )

- rekonštrukcia hokejového štadióna (prípra- va projektovej dokumentácie)

Detské ihriská

- Martinčekova – celková rekonštrukcia (práce majú byť ukončené do polovice júla)

- Líščie Nivy – príprava podpisu zmluvy (ho- tové do troch mesiacov od podpisu)

- Bachova (hotové do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy)

- Kvetná – verejné obstarávane na práce (práce by mali byť ukončené do piatich mesiacov)

- Tekovská - verejné obstarávane na práce (práce by mali byť ukončené do piatich me- siacov)

- Haburská - verejné obstarávane na práce (práce by mali byť ukončené do ôsmich mesiacov)

- Rožňavská – príprava projektu (práce by mali byť ukončené do roka) Dopravné značenie

- Nivy II (Košická - Miletičova) – realizácia vodorovného aj zvislého dopravného značenia (práce by mali byť ukončené do konca mája 2022)

- Nivy III (úsek ohraničený ulicami Košická - Miletičova - Prievozská ),

Ružová dolina a Klingerka – plánovaná realizácia dopravného značenia (práce by mali byť ukončené do polovice júna 2022, resp. polovice júla)

Pozn.: Nakoľko v daných lokalitách má mestská časť ohlásených niekoľko rozkopávok, tieto práce musia byť koordinované s harmonogramom realizácie dopravného značenia, preto ho nemôžeme považovať za záväzný.

Rozkopávky na cestách

- Na Úvrati – vybudovanie novej elektroprípojky (práce by mali byť ukončené do kon- ca mája)

- Na Piesku – prekládka káblov (ukončenie do 10. 6. 2022)

- Kvetná - Kvačalova – uzemnenie bleskozvodu (práce sú naplánované do polovice júna 2022)

-Bazová – optická prípojka (ukončenie do 17. 6. 2022)

- Mlynské luhy – rekonštrukcia plynovodov a oprava porúch (do konca júna)

Aktuálne informácie nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Jún 2022