Referendum 2023: Manuál pre voliča

Na Slovensku sa pripravuje už deviate referendum v ére samostatnosti. Občania sa ho budú môcť zúčastniť 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 a odpovedať v ňom budú len na jedinú otázku.

Na rozdiel od nedávnych spojených volieb je z pohľadu voliča hlasovanie v referende jednoduchšie. Hlasovať môže vo svojom volebnom okrsku (teda v mieste trvalého bydliska), alebo hocikde inde na základe hlasovacieho preukazu. V prípade, že má trvalý pobyt na Slovensku a v čase referenda sa zdržiava mimo krajiny, môže požiadať obec (mestskú časť), v ktorej má trvalý pobyt, o možnosť hlasovať poštou.

Túto alternatívu môžu využiť aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale boli zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Voliť budú môcť aj tí voliči, ktorí budú v daný deň v karanténe.

Hlasovací preukaz

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne v úradných hodinách obce (najneskôr však 20. 1. 2023 do 12:00), listom (doručeným na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - najneskôr 2. 1. 2023) alebo elektronicky na e-mailovej adrese referendum@ruzinov.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 2. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz doručí).

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu). Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do troch pracovných dní.

Aká bude otázka?

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Kedy je referendum platné?

Odovzdanie podpisov a samotné konanie referenda ešte nepotvrdzuje jeho platnosť. Musí sa na ňom zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a z toho počtu musí tiež nadpolovičná väčšina prijať rozhodnutie, o ktorom sa hlasuje. Ak sú tieto podmienky splnené, Národná rada vyhlási prijatý návrh rovnako ako zákon.

Všetky podrobnosti vrátane termínov a adries na doručovanie nájdete na webe mestskej časti www.ruzinov.sk v časti Referendum 2023. 

 

Vydanie: December 22 - Január 23