Rodičia nezaopatrených detí, pozor!

Je tu obdobie začiatku nového školského roka, kedy sú oprávnené osoby (rodičia, náhradní rodičia) povinné, po ukončení povinnej školskej dochádzky svojho nezaopatreného dieťaťa, zdokladovať skutočnosť, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Povinná školská dochádzka sa končí školským rokom, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov veku.

V praxi to znamená, že v nasledujúcom školskom roku je potrebné na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu, na referát štátnych sociálnych dávok, predložiť potvrdenie o návšteve školy:

  • Študenti stredných škôl - do konca septembra príslušného školského roku, t.j. do 30.9.2012

  • Študenti vysokých škôl – po zápise do ročníka, najneskôr do konca októbra, t.j. do 31.10.2012

V prípade, že vaše dieťa ukončilo, prerušilo alebo zanechalo štúdium, uvedenú skutočnosť ako aj iné rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok na dieťa a na jeho výplatu, ste povinní do 8 dní písomne oznámiť.

Tlačivo – potvrdenie o návšteve školy nájdete na www.upsvar-ba.sk v časti: odbor sociálnych vecí a rodiny, štátne sociálne dávky.

Podrobnejšie informácie k trvaniu nároku na prídavok na dieťa nájdete v zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Adresa pre písomný styk pre celú Bratislavu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava

Vazovova 7/A

816 16 Bratislava

 

Adresy pre osobný kontakt:

Pre obvod Bratislava I, II, III - Vazovova 7/A

Pre obvod Bratislava IV - Karloveská 2

Pre obvod Bratislava V –Kutlíkova 17

 

Úradné hodiny:

Po, Ut: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00

Streda: 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Piatok: 8.00 – 12.00

Vydanie: September 2012