Rok 2021 v číslach: Bilancia uplynulých 12 mesiacov v Ružinove

Nové školy, zrekonštruované cesty a ďalšie zrealizované aj naplánované projekty. Taký bol rok v našej mestskej časti, kde opäť pribudli stovky nových občanov. Aj to je dôvod, prečo sú nutné miliónové investície. Čo sme postavili, opravili, zrealizovali? 

Pozemky, ktoré získal Ružinov

Kúpou pozemkov v okolí Štrkoveckého jazera mestská časť zabránila výstavbe v tejto lokalite. Navyše vďaka tomu, že sme odkúpili asi tretinu územia Ostredkov, sa už obyvatelia tejto časti Ružinova nemusia obávať neprimeraného zahusťovania.

Ihriská

V Ružinove máme desiatky detských ihrísk, rekonštrukcie čakajú viaceré z nich. Z nových ihrísk sa môžu tešiť obyvatelia Sedmokráskovej či Medzilaboreckej a pracuje sa aj na rekonštrukcii ihriska Albrechtova.

Nezanikne ani futbalové ihrisko v Ružovej doline, keďže mestská časť ho získala do svojho vlastníctva. Aj naďalej má slúžiť ako športovisko. Tamojší obyvatelia sa tak nemusia obávať, že im pred oknami vyrastie monštrózna polyfunkčná budova, ktorá im bude brániť vo výhľade.

Nové školy

Žiaci už chodia do vynovenej ZŠ Borodáčova, na ďalších školách sa zároveň rozširovali kapacity a vznikli nové triedy – pochváliť sa môžu napr. na Ostredkovej. Nové priestory sa budujú aj na Medzilaboreckej, obstaráva sa nový pavilón na Ostredkovej, projektuje sa prístavba na ZŠ Vrútocká a nová škola, jedna z najmodernejších na Slovensku vznikla na Tomášikovej ulici v areáli gymnázia. Významná je aj rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Ružová dolina.

Nové škôlky a zelené projekty

Pribúdajúci počet malých občanov Ružinova si vyžaduje aj investície do nových vzdelávacích zariadení. Škôlka vznikne prestavbou knižnice na Tomášikovej ulici a usilujeme sa o vznik takýchto zariadení aj v developerských projektoch Nuppu a Ovocné sady na Trnávke.

Tzv. „zelené projekty“ sa realizovali na MŠ Haburská 6, kde je zelená strecha a vodozádržné opatrenia boli vybudované na ZŠ Vrútocká. Nemožno opomenúť ani projekt zateplenia budovy MŠ Bancíková.

Ulice

Ružinov má viac ako 110 kilometrov ciest a chodníkov. Za posledný rok sa zrekonštruovalo (príp. ešte rekonštruuje) 10 588 m2 komunikácií (napr. Polárna, Haburská, Na Paši, Chlumeckého, Železná, Ružová dolina, Západná). Momentálne sa okrem iných opravuje 750 metrov dlhý úsek ulice Dr. Clementisa od Ružinovskej po Trnavskú cestu aj 175 metrov dlhý úsek Pavlovičovej od Staničnej po ulicu Na križovatkách.

Regulované parkovanie

V rámci lokality Starý Ružinov-východ je podľa prieskumov 1283 parkovacích miest (aj s vnútroblokmi). V tejto časti je v tejto chvíli vyznačených cca 635 parkovacích miest (v rámci parkovacích pásov a samostatných parkovacích boxov) a vo vyznačovaní sa pokračuje naďalej. Vnútroblokové spevnené plochy a komunikácie poskytnú parkovanie cca 591 vozidlám. Mestská časť zatiaľ vydala približne 1600 elektronických povolení v rámci zóny regulovaného parkovania (zóna 500 bytov, Starý Ružinov-východ, Starý Ružinov-západ), obyvatelia sa môžu stále registrovať na www.ruzinov.sk.

Vraky

Tento rok sme dostali vyše 160 podnetov na dlhodobo odstavené vozidlá. 110 sme buď vyriešili dohovorom, a odpratali si ich majitelia sami, alebo ich mestská časť dala odtiahnuť. Z parkovísk, chodníkov a ciest tak zmizli. Asi 20 vozidlám plynie lehota, takže majitelia ešte majú šancu odstrániť ich sami. Zvyšné vozidlá aktívne riešime.

Škôlkari

Do škôlok nastúpilo tento rok 2203 detí, venujeme sa im v 108 triedach. V nadväznosti na legislatívne zmeny boli niektoré deti, pre ktoré sa predprimárne vzdelávanie stalo od septembra povinným, z materských škôl odhlásené. Uvoľnené miesta sa postupne dopĺňajú.

Prváci

V septembri 2021 do základných škôl nastúpilo 5047 žiakov. Otvorilo sa 225 tried 1. až 9. ročníka s 5047 žiakmi (z toho na prvom stupni 116 tried s 2563 žiakmi a 109 tried na druhom stupni s 2484 žiakmi). Školský klub detí začalo navštevovať 2394 detí/ žiakov v 106 oddeleniach.

Noví obyvatelia

Ružinov sa rozrastá a pribúdajú aj ľudia, ktorí si tu nahlasujú trvalý pobyt. Do polovice novembra evidujeme takmer 4400 prihlásení trvalých pobytov (ako občanov SR, tak i cudzincov). Čo sa týka nových malých Ružinovčanov, počet prihlásených detí na trvalý pobyt (ako občanov SR, tak i cudzincov) bol k spomínanému dátumu takmer 900. Za rovnaké obdobie sa z Ružinova odsťahovalo približne 2800 ľudí.

Zber odpadu

Odpad z kosenia a hrabania zelených plôch, odpad z malých smetných košov či odpad z výrubov a orezov – aj to sú problémy, ktoré musí riešiť mestská časť. Do konca októbra sme sa v Ružinove vysporiadali s vyše dvetisíc tonami. Len odpad z čistenia ulíc mal hmotnosť vyše 375 ton.

Ružinovské predzáhradky

V rámci projektu sme vybavili 112 žiadostí, občanom sme poskytli 4 010 ks trvaliek a 483 kríkov, 665 m plôtika a 522 m plastového obrubníka, vysadené boli aj desiatky stromov. Čistotu v uliciach denne zabezpečujú 4 zametačky, pred tromi rokmi nebola k dispozícii ani jedna.

Vodozádržné opatrenia

Na jar 2021 sme zrealizoval dva projekty založené na vodozádržných opatreniach - vytvorenie dažďovej záhrady na Nevädzovej ulici a vybudovanie vsakov pri chodníku pri parku na Ostredkoch. Špeciálnym projektom bolo vybudovanie vodozádržných opatrení a vsakov aj na MŠ Haburská 6.

Iné projekty

Aby ste sa cítili komfortne pri návšteve miestneho úradu v Ružinove, momentálne sa pracuje aj na rekonštrukcii priestorov centra služieb občanom a terás pri budove. Kompletnou rekonštrukciou prechádza aj hasičská zbrojnica a mestská časť tiež tento rok konečne odkúpila radnicu v Prievoze, ktorú tiež čaká obnova. 

Vydanie: December 21 - Január 22