Rok 2024: Prehľad termínov, daní, poplatkov a príspevkov

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

JANUÁR

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Ak ste sa počas roka 2022 stali majiteľmi nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie, spraviť to môžete v papierovej forme (písomne, prípade osobne na adrese Blagoevova 9 v Petržalke) alebo elektronicky. Pozor: túto daň nespravuje mestská časť, ale hlavné mesto.

 

FEBRUÁR – MAREC

DOTÁCIE (GRANTY) MESTSKEJ ČASTI

Začiatkom roka (po schválení rozpočtu na príslušný rok) vyhlasuje mestská časť výzvu na komunitné a rozvojové dotácie. Je to jediný spôsob, akým môže Ružinov prispievať na občianske aktivity – kultúrne, športové, vzdelávacie, osvetové a pod. Presný termín bude zverejnený.

 

APRÍL – MÁJ

PRIHLÁŠKY DO MŠ A ZŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa koná spravidla v druhý aprílový týždeň, podávanie žiadostí o prijatie detí do materských škôl prebieha začiatkom mája. Konkrétny termín nájdete v dostatočnom predstihu na webe mestskej časti, informujú o ňom aj jednotlivé školy a podrobnosti zverejňujeme aj v Ružinovskom Echu.

 

MÁJ – JÚN

TÁBORY A INTEGRAČNÉ POBYTY

Rodiny zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín môžu požiadať o finančný príspevok na letný tábor pre deti. Mestská časť tiež poskytuje finančný príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom.

 

NOVEMBER

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK

Rodiny v hmotnej núdzi alebo v náhlej núdzi s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom môžu do 15. novembra požiadať o príspevok vo výške 80 až 200 eur (podľa počtu detí a toho, či už v ten rok dostali nejaký príspevok mestskej časti).

 

PRIEBEŽNE DAŇ ZA PSA

Každý pes musí byť prihlásený do evidencie v mieste, kde sa v danom roku prevažne zdržiava. Takže ak aj s ním bývate cez týždeň v Bratislave a na víkendy chodievate za rodičmi, prihlásený musí byť tu. Po prihlásení dostane známku, ktorú kontroluje polícia. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Fyzická osoba podáva daň za psa staršieho ako 6 mesiacov a platí 20 eur za psa v rodinnom dome alebo chate a 40 v byte. Osoby s ŤZP sú od dane oslobodené úplne, obyvatelia nad 60 rokov a majitelia psov s výcvikom majú 50% zľavu. Samotnú daň treba zaplatiť na základe rozhodnutia, ktoré bude každému majiteľovi doručené.

 

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

Ružinovčania, ktorí vlastnia auto a majú trvalý pobyt v v niektorej z regulovaných zón, dostanú pred uplynutím ročnej lehoty e-mail na ďalšiu úhradu za parkovaciu kartu. Podrobnosti nájdete na webe www.paas.sk.

 

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

110 €

Rodič (zákonný zástupca) oň môže požiadať do šiestich mesiacov veku dieťaťa, potom nárok na tento príspevok zaniká.

 

PRÍSPEVOK PRE PRVÁČIKOV

40 €

Požiadať oň možno do konca mája školského roka, v ktorom dieťa nastúpilo na základnú školu.

 

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Nárok na tento príspevok majú nepracujúci dôchodcovia s trvalým pobytom v Ružinove s dôchodkom do 600 eur. Vypláca sa podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 1,70 eur za obed.

 

PRÍSPEVOK V NÁHLEJ ALEBO HMOTNEJ NÚDZI

200 / 300 €

Obyvateľ s trvalým pobytom v Ružinove (za presne špecifikovaných podmienok) môže požiadať o poskytnutie jednorazového príspevku. Od roku 2022 je podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 32/2021 výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzy 200 eur pre jednotlivca resp. 300 eur v prípade, že ide o rodinu s deťmi. 

 

Vydanie: December 23 - Január 24