Ružinov prispeje sumou do 350 eur na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje počas letných prázdnin 2015 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodcom. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu.

Výška príspevku: do 350 eur

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:

- platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove

- rodný list dieťaťa, resp. detí

- potvrdenie o návšteve školy

- preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /ŤZPS/

- predfaktúra alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry do 28.8. 2015

- akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca môže dôvodne požadovať.

Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o príspevok na Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05, na referáte sociálnych služieb - t. č.: 02/48 284 285, 02/48 284 451

Vydanie: Júl - August 2015