Ružinov proti korupcii

Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa získal Ružinov certifikát v oblasti boja proti korupcii: ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu). Táto norma pomáha odhaľovať potenciálne ohniská korupcie a vytvoriť transparentný systém zabraňujúci úplatkárstvu.

V prípade, že máte vedomosť o korupčnom správaní, môžete ich (spolu s doplňujúcimi informáciami, ktoré by napomohli k prešetreniu prípadu) doručiť na miestny úrad do rúk zamestnancov zodpovedných za túto agendu.

Ako môžete svoje podnety doručiť?

poštou (aj anonymne) Tatiana Tóthová/ Tatiana Baáriová (ISO) Miestny úrad Bratislava – Ružinov Mierová 21 827 05 Bratislava

Obálku označte: NEOTVÁRAŤ

elektronicky: korupcia@ruzinov.sk

 

Vydanie: Júl - August 2023